Leveringen - 577213-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Nancy: Kantoorbenodigdheden

2020/S 234-577213

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Batigère
Nationaal identificatienummer: 64552016400064
Postadres: 12 rue des Carmes
Plaats: Nancy
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54000
Land: Frankrijk
E-mail: marchesbdge@batigere.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.batigere.fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Présence Habitat
Postadres: 13 rue Clotilde Aubertin
Plaats: Metz
NUTS-code: FRF33 Moselle
Postcode: 57000
Land: Frankrijk
E-mail: marchesbdge@batigere.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.batigere.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMLI
Postadres: 13 rue Clotilde Aubertin
Plaats: Metz
NUTS-code: FRF33 Moselle
Postcode: 57000
Land: Frankrijk
E-mail: marchesbdge@batigere.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.batigere.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Batigère Développement Grand Est
Postadres: 1 rue du Pont Rouge
Plaats: Metz
NUTS-code: FRF33 Moselle
Postcode: 57000
Land: Frankrijk
E-mail: marchesbdge@batigere.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.batigere.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Batigère Maison Familiale
Postadres: 6 avenue André Malraux
Plaats: Metz
NUTS-code: FRF33 Moselle
Postcode: 57000
Land: Frankrijk
E-mail: marchesbdge@batigere.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.batigere.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GIE Amphithéâtre
Postadres: 6 avenue André Malraux
Plaats: Metz
NUTS-code: FRF33 Moselle
Postcode: 57000
Land: Frankrijk
E-mail: marchesbdge@batigere.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.batigere.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de fourniture de bureau

Referentienummer: Pfo - 2015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de fourniture de bureau en Moselle, Meurthe-et-Moselle, Alsace, Région parisienne et Alpes-Maritime.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 27 555.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de fourniture de bureau en Moselle, Meurthe-et-Moselle, Alsace, Région parisienne et Alpes-Maritime.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 067-158875
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiducial Bureautique
Postadres: 41 rue Capitaine Guynemer
Plaats: Courbevoie
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92411
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 555.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Lyon
Postadres: 67 rue Servient
Plaats: Lyon
Postcode: 69003
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 472607012
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020