Leveringen - 577236-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Personenwagens

2020/S 234-577236

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencja Mienia Wojskowego
Postadres: ul. Nowowiejska 26A
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-911
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Bartnik
E-mail: dzp.bp@amw.com.pl
Fax: +48 223149900
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.amw.com.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup 5 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego

Referentienummer: DZP-BP.2610.369.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. samochodów osobowych w podziale na 2 części:

— część 1 – zakup 3 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego,

— część 2 – zakup 2 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 246 097.56 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup 3 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, tj. Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Samochody muszą być fabrycznie nowe (tj. muszą posiadać 100 % wartości użytkowych, nienaprawiane, nieużywane, bez braków i uszkodzeń), wyprodukowane w 2020 roku oraz wolne od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich.

2. Samochody muszą posiadać gwarancję bez limitu przebiegu kilometrów liczoną od daty dostarczenia samochodów Zamawiającemu na okres nie krótszy niż:

— gwarancja mechaniczna min. 2 lata,

— trwałość powłoki lakierniczej nadwozia min. 2 lata,

— perforacja nadwozia min. 5 lat.

Warunki gwarancji muszą zapewniać zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego co najmniej na takim samym poziomie jak standardowe warunki gwarancji udzielanej przez producenta samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie energii – spalanie / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup 2 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego, tj. Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Samochody muszą być fabrycznie nowe (tj. muszą posiadać 100 % wartości użytkowych, nienaprawiane, nieużywane, bez braków i uszkodzeń), wyprodukowane w 2020 roku oraz wolne od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich.

2. Samochody muszą posiadać gwarancję bez limitu przebiegu kilometrów liczoną od daty dostarczenia samochodów Zamawiającemu na okres nie krótszy niż:

— gwarancja mechaniczna min. 2 lata,

— trwałość powłoki lakierniczej nadwozia min. 2 lata,

— perforacja nadwozia min. 5 lat.

Warunki gwarancji muszą zapewniać zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego co najmniej na takim samym poziomie jak standardowe warunki gwarancji udzielanej przez producenta samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie energii – spalanie / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-437100
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zakup 3 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Auto Wimar Sp. z o.o. Sp. k.
Postadres: ul. Modlińska 224
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 03-119
Land: Polen
E-mail: recepcjaaw@auto-wimar.pl
Telefoon: +48 225106610
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 097.56 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zakup 2 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w rozdziale XX i XXI SIWZ.

4. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę – w tym potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1) formularz „Oferta” wraz z załącznikiem nr 2A do SIWZ (część nr 1) i załącznikiem nr 2B do SIWZ (część nr 2) oraz dokumenty niezbędne do oceny oferty w kryterium „zużycie energii – spalanie”;

2) JEDZ;

3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych w przepisie w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiotów zbiorowych), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

8) karty katalogowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, instrukcje obsługi lub inne dokumenty potwierdzające zgodność deklarowanych przez Wykonawcę głównych parametrów wymienionych w tabeli umieszczonej w załączniku nr 2A do SIWZ – dotyczy części zamówienia nr 1 oraz w załączniku nr 2B do SIWZ – dotyczy części zamówienia nr 2, zawierającej wymagania Zamawiającego i oferowane parametry przez Wykonawcę, w szczególności dotyczące pozycji nr 16–42 dla części nr 1 oraz 17–38 dla części zamówienia nr 2 z ww. tabeli.

9) Szczegółowe informacje dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020