Leveringen - 577239-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Ploiești: Instrumentarium voor tomografie

2020/S 234-577239

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consiliul Județul Prahova, Direcția servicii și achizitii publice
Nationaal identificatienummer: 2842889
Postadres: Str. Republicii nr. 2-4
Plaats: Ploiești
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100066
Land: Roemenië
Contactpersoon: Robert Adrian Stănescu
E-mail: achizitii@cjph.ro
Telefoon: +40 244514545
Fax: +40 244511611
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cjph.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Administrație publică
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare unitate CT media scan inovativă de urgență (alocată pentru COVID-19) în cadrul proiectului „Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”

Referentienummer: 2842889/2020/5-7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33115000 Instrumentarium voor tomografie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Unitate CT media scan inovativa de urgenta (alocata pentru COVID-19) = 1 buc.

Proiectul va fi integral finanțat prin Fondul de Coeziune (FC). In vederea accelerării implementării proiectului, procedura de achiziţie se lanseaza cu clauza suspensivă, in vederea incadrarii in timpul-limita de implementare al proiectelor din cadrul apelului POIM/819/9/1/consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Incheierea contractului de achiziţie publică este condiţionat de aprobarea finanţării din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situatia în care dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

In cazul în care, indiferent de motive, aprobarea finanţării din fonduri europene nerambursabile nu se realizează în termen de 90 de zile de la depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achizitie publică.

Ofertanţii din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiţiei suspensive de mai sus, asumându-şi întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situaţia descrisă.

Proiectul în cadrul căruia se desfăşoara prezenta procedură de achiziţie se va depune spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific 9.1 „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO316 Prahova
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform documentatie atasata.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unitate CT media scan inovativa de urgenta (alocata pentru COVID-19) = 1 buc., conform documentatiei atasate.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta financiara / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați. În cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – „Protejarea sănătății populației în context [...]” detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen

Având în vedere planul strategic de pregătire și intervenție al Guvernului României, raportul privind evaluarea rapidă privind riscul de epidemie de coronavirus, în viitorul apropiat, efectuată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și actualizările acesteia, precum şi raportul ECDC privind amenințările cu boli transmisibile (CDTR) și orientă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 168-406668
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Consiliul Județean Prahova Serviciul juridic contencios
Postadres: Bulevardul Republicii nr. 2-4
Plaats: Ploiești
Postcode: 100066
Land: Roemenië
E-mail: dir_juridic@cjph.ro
Telefoon: +40 244514908
Fax: +40 244406700
Internetadres: www.cjph.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020