Leveringen - 577246-2020

01/12/2020    S234

Polen-Parczew: Loodvrije benzine

2020/S 234-577246

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
Postadres: ul. Wojska Polskiego 21
Plaats: Parczew
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 21-200
Land: Polen
Contactpersoon: inż. Jadwiga Graniak,
E-mail: rdw.parczew.dzp@zdw.lublin.pl
Telefoon: +48 833542314
Fax: +48 833541694
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Adres van het kopersprofiel: www.zdw.bip.lubelskie.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RDW w Parczewie Dostawa paliw w 2021 r.

Referentienummer: R5.ST.372.38.2020.rk
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132100 Loodvrije benzine
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy polegające na: dostawach paliw płynnych oraz mat. eksploat. do sam. służb. ZDW w Lublinie RDW w Parczewie w 2021 r.:

— zadanie nr 1 – dostawy paliw płynnych oraz mat. eksploat. do poj. i sprzętu służb. RDW w Parczewie oraz OD nr 1 w Parczewie,

— zadanie nr 2 - dostawy paliw płynnych oraz mat. eksploat. do poj. i sprzętu służb. OD nr 2 w Ostrowie Lubelskim.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Dostawy polegać będą na:

a) tank. benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 3 600 l.;

b) tank. oleju napędowego w ilości do 23 500 l.;

c) zakupie mat. eksploat. bezpośrednio związanych z zabezp. sprawności tech. samoch. (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb.

3. Warunki dostawy:

a) tank. poj. i zakup mat. eksploat. – bezgotówkowe w stacji paliw Wyk.;

b) stacja paliw powinna znajdować się w odl. nie większej niż:

— zadanie nr 1 – 5 km,

— zadanie nr 2 – 25 km.

Od siedziby w p.1.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 108 948.94 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 – dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Parczewie oraz Obwodu Drogowego nr 1 w Parczewie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
09211100 Motorolie
09211400 Versnellingsbakolie
39831500 Autoreinigers
24960000 Diverse chemische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby RDW w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 21.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 2 500 l.;

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 11 500 l.;

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodów (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu wrześniu 2020 r. / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) przy sprzedaży paliw, materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodów (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) w 2021 r. / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2 – dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego Nr 2 w Ostrowie Lubelskim

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
09211100 Motorolie
09211400 Versnellingsbakolie
39831500 Autoreinigers
24960000 Diverse chemische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Obwodu Drogowego nr 2 w Ostrowie Lubelskim, ul. Lubartowska 62

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 1 100 l.;

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 12 000 l.;

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodów (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu wrześniu 2020 r. / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) przy sprzedaży paliw, materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodów (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) w 2021 r. / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 198-479437
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie nr 1 – dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Parczewie oraz Obwodu Drogowego nr 1 w Parczewie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DEKAL”, Wiesław Deć i Wspólnicy Spółka Jawna
Postadres: ul. Przemysłowa 20
Plaats: Lubartów
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 21-100
Land: Polen
E-mail: biuro@dekal.pl
Telefoon: +48 818552873
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 373.37 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 339.25 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie nr 2 – dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego nr 2 w Ostrowie Lubelskim

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DEKAL”, Wiesław Deć i Wspólnicy Spółka Jawna,
Postadres: ul. Przemysłowa 20
Plaats: Lubartów
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 21-100
Land: Polen
E-mail: biuro@dekal.pl
Telefoon: +48 818552873
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 575.57 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 667.95 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań UZP
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020