Leveringen - 577254-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Speciale werkkleding

2020/S 234-577254

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
Nationaal identificatienummer: 29348330
Postadres: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010873
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihai Gheorghițoiu
E-mail: achizitii@isctr-mt.ro
Telefoon: +40 213136320
Fax: +40 213116680
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.isctr-mt.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Controlul în transportul rutier

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare uniforme de serviciu și echipamente de protecție

Referentienummer: 29348330201809
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18130000 Speciale werkkleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze uniforme de serviciu si echipamente de protecție pentru inspectorii ISCTR – (lot 1-4).

Incheierea unui acord-cadru de furnizare produse țesătorie – lotul 1, pe o perioada de 36 de luni, cu o valoare estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare de 1 727 205,00 RON fara TVA si valoarea estimata acord-cadru de 2 038 000,00 RON fara TVA. Cantitatea minimă a contractului subsecvent este de un echipament complet din produse de țesătorie, iar cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 339 de echipamente complete din produse de țesătorie.

Incheierea unui acord-cadru de furnizare produse pielărie – lotul 2, pe o perioada de 36 de luni, cu o valoare estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare de 372 900,00 RON fara TVA si valoarea estimata acord-cadru de 440 000,00 RON fara TVA. Cantitatea minimă a contractului subsecvent este de un echipament complet din produse pielărie, iar cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 339 de echipamente complete din produse pielărie.

Incheierea unui acord-cadru de furnizare produse încălțăminte – lotul 3, pe o perioada de 36 de luni, cu o valoare estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare de 203 400,00 RON fara TVA si valoarea estimata acord-cadru de 240 000,00 RON fara TVA. Cantitatea minimă a contractului subsecvent este de un echipament complet din produse de încălțăminte, iar cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 339 de echipamente complete din produse de încălțăminte.

Incheierea unui acord-cadru de furnizare echipament de protecție – lotul 4, pe o perioada de 36 de luni, cu o valoare estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare de 237 300,00 RON fara TVA si valoarea estimata acord-cadru de 280 000,00 RON fara TVA. Cantitatea minimă a contractului subsecvent este de un echipament complet de protecție, iar cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 339 de echipamente complete de protecție.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, a informatiilor suplimentare in a 11-a zi, inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform OUG nr. 107/2017. Termenul-limita pana la care operatorii economici pot transmite solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, este de 20 de zile (inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Avand in vedere termenul mentionat la pct. I.1, precum si prevederile art. 161 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 modificata prin OUG nr. 45/2018, in ceea ce priveste termenul-limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 978 708.00 RON / Hoogste offerte: 2 690 400.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 – Echipament de protecție

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000 Speciale werkkleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

RO321– Bucuresti, RO223 – Constanta, RO226 – Vrancea, RO113 – Cluj, RO424 – Timis, RO414 – Olt, RO317 – Teleorman, RO126 – Sibiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziția de echipament de protecție – lotul 4, pe o perioada de 36 de luni, cu o valoare estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare de 237 300,00 RON fara TVA si valoarea estimata acord-cadru de 280 000,00 RON fara TVA. Cantitatea minimă a contractului subsecvent este de un echipament complet de protecție, iar cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 339 de echipamente complete de protecție.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de preluare a mărimilor echipamentelor, în conformitate cu documentația de atribuire (de la momentul semnării acordului cadru/contractului subsecvent). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de livrare a echipamentelor, în conformitate cu documentația de atribuire (de la momentul predării procesului verbal centralizator de preluarea a mărimilor, până la momentul livrării în totalitate a echipamentelor de lucru conform procesului verbal de predare). / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Calculele se vor efectua cu două zecimale, utilizând rotunjirile standard.

Oferta cu punctajul cel mai mare, va fi declarată câştigătoarea acestei proceduri de achiziţie.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 – Produse țesătorie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000 Speciale werkkleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

RO321– Bucuresti, RO223 – Constanta, RO226 – Vrancea, RO113 – Cluj, RO424 – Timis, RO414 – Olt, RO317 – Teleorman, RO126 – Sibiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziția de produse țesătorie – lotul 1, pe o perioada de 36 de luni, cu o valoare estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare de 1 727 205,00 RON fara TVA si valoarea estimata acord-cadru de 2 038 000,00 RON fara TVA. Cantitatea minimă a contractului subsecvent este de un echipament complet din produse țesătorie, iar cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 339 de echipamente complete din produse de țesătorie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de preluare a mărimilor echipamentelor, în conformitate cu documentația de atribuire (de la momentul semnării acordului cadru/contractului subsecvent). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Toate produsele (unde există cerința această specifică) trebuie încercate în conformitate cu standardul ISO 105 X12 sau echivalentul acestuia. Se acceptă, de asemenea, alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi alte etichete private sau naționale pentru textile care îndeplinesc criteriile/dosar tehnic al fabricantului/raport de încercare emis de un organism autorizat. Justificare: Achiziționarea de produse textile cu un grad mare de rezistență la uzură. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de livrare a echipamentelor, în conformitate cu documentația de atribuire (de la momentul predării procesului verbal centralizator de preluarea a mărimilor, până la momentul livrării în totalitate a echipamentelor de lucru conform procesului verbal de predare). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Toate produsele (unde există cerința această specifică) trebuie încercate în conformitate cu standardul ISO 20811 sau echivalentul acestuia. Se acceptă, de asemenea, alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi alte etichete private sau naționale pentru textile care îndeplinesc criteriile/dosar tehnic al fabricantului/raport de încercare emis de un organism autorizat. Justificare: Nu permite pătrunderea ploii, protejând astfel de intemperii. / Weging: 5
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Calculele se vor efectua cu două zecimale, utilizând rotunjirile standard.

Oferta cu punctajul cel mai mare, va fi declarată câştigătoarea acestei proceduri de achiziţie.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 – Produse pielărie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000 Speciale werkkleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

RO321– Bucuresti, RO223 – Constanta, RO226 – Vrancea, RO113 – Cluj, RO424 – Timis, RO414 – Olt, RO317 – Teleorman, RO126 – Sibiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziția de produse pielărie – lotul 2, pe o perioada de 36 de luni, cu o valoare estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare de 372 900,00 RON fara TVA si valoarea estimata acord-cadru de 440 000,00 RON fara TVA. Cantitatea minimă a contractului subsecvent este de un echipament complet din produse de pielărie, iar cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 339 de echipamente complete din produse de pielărie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de preluare a mărimilor echipamentelor, în conformitate cu documentația de atribuire (de la momentul semnării acordului cadru/contractului subsecvent). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de livrare a echipamentelor, în conformitate cu documentația de atribuire (de la momentul predării procesului verbal centralizator de preluarea a mărimilor, până la momentul livrării în totalitate a echipamentelor de lucru conform procesului verbal de predare). / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Calculele se vor efectua cu două zecimale, utilizând rotunjirile standard.

Oferta cu punctajul cel mai mare, va fi declarată câştigătoarea acestei proceduri de achiziţie.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 – Produse încălțăminte

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18830000 Veiligheidsschoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

RO321– Bucuresti, RO223 – Constanta, RO226 – Vrancea, RO113 – Cluj, RO424 – Timis, RO414 – Olt, RO317 – Teleorman, RO126 – Sibiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziția de produse încălțăminte – lotul 3, pe o perioada de 36 de luni, cu o valoare estimata a contractului subsecvent cu cea mai mare valoare de 203 400,00 RON fara TVA si valoarea estimata acord-cadru de 240 000,00 RON fara TVA. Cantitatea minimă a contractului subsecvent este de un echipament complet din produse de încălțăminte, iar cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 339 de echipamente complete din produse de încălțăminte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Se acceptă, de asemenea, alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi alte etichete private sau naționale pentru textile care îndeplinesc criteriile/dosar tehnic al fabricantului/ aport de încercare emis de un organism autorizat. Justificare: Achiziționarea de produse din piele cu un grad mare de rezistență. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de preluare a mărimilor echipamentelor, în conformitate cu documentația de atribuire (de la momentul semnării acordului cadru/contractului subsecvent). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de livrare a echipamentelor, în conformitate cu documentația de atribuire (de la momentul predării procesului verbal centralizator de preluarea a mărimilor, până la momentul livrării în totalitate a echipamentelor de lucru conform procesului verbal de predare). / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Calculele se vor efectua cu două zecimale, utilizând rotunjirile standard.

Oferta cu punctajul cel mai mare, va fi declarată câştigătoarea acestei proceduri de achiziţie.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 245-602499
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17025
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4 – Echipament de protecție

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Global Sistem S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15047800
Postadres: Str. Tudor Vladimirescu nr. 31
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700305
Land: Roemenië
E-mail: office@globalsistem.ro
Telefoon: +04 0332462844
Fax: +04 0232265979
Internetadres: www.globalsistem.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 000.00 RON
Laagste offerte: 109 920.00 RON / Hoogste offerte: 241 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17021
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 – Produse pielărie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADINA
Nationaal identificatienummer: RO 1649058
Postadres: Str. Foltanu nr. 1E
Plaats: Vânători
NUTS-code: RO224 Galaţi
Land: Roemenië
E-mail: office@invictus.com.ro
Telefoon: +40 336802044
Fax: +40 236464183
Internetadres: www.invictus.com.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 440 000.00 RON
Laagste offerte: 360 388.00 RON / Hoogste offerte: 437 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17023
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 – Produse încălțăminte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lenox Prod S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 18163841
Postadres: Str. Dealul Mare nr. 31A
Plaats: Frumușani
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 042091
Land: Roemenië
E-mail: sorin.nicolau@lenoxgroup.ro
Telefoon: +40 729148459
Fax: +40 372899750
Internetadres: www.lenoxgroup.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 RON
Laagste offerte: 128 000.00 RON / Hoogste offerte: 198 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19374
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 – Produse țesătorie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S&G Comercial S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 14793844
Postadres: Str. Liveni nr. 31B
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 051761
Land: Roemenië
E-mail: office@sguniforme.ro
Telefoon: +40 213350188
Fax: +40 213360681
Internetadres: www.sguniforme.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 038 000.00 RON
Laagste offerte: 1 380 400.00 RON / Hoogste offerte: 1 812 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul achiziții publice și ordonanțare
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
Postcode: 010873
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@isctr-mt.ro
Telefoon: +40 213136320
Fax: +40 213116680
Internetadres: www.isctr-mt.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020