Leveringen - 577262-2020

01/12/2020    S234

Polen-Częstochowa: Wegwerphandschoenen

2020/S 234-577262

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Nationaal identificatienummer: DEZ.26.080.2020
Postadres: ul. Bialska 104/118
Plaats: Częstochowa
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Postcode: 42-200
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Nowak
E-mail: malgorzata.nowak@szpitalparkitka.com.pl
Telefoon: +48 343673251
Fax: +48 343673674
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpitalparkitka.com.pl
Adres van het kopersprofiel: www.szpitalparkitka.com.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku niesterylnych i niemedycznych jednorazowego użytku

Referentienummer: DEZ.26.080.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18424300 Wegwerphandschoenen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku niesterylnych i niemedycznych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 032 700.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niesterylne

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300 Wegwerphandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena brutto / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300 Wegwerphandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena brutto / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne I

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300 Wegwerphandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena brutto / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne II

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300 Wegwerphandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena brutto / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300 Wegwerphandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena brutto / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Przeprowadzone wcześniej postępowanie przetargowe na rękawice medyczne jednorazowego użytku niesterylne i niemedyczne jednorazowego użytku zostało unieważnione. Obecna kilkukrotna zwyżka cen rynkowych rękawic niesterylnych spowodowała, że wartość netto przekracza wartość progów unijnych. Rękawice medyczne jednorazowego użytku niesterylne i niemedyczne jednorazowego użytku jako środek ochrony indywidualnej stanowią produkt niezbędny w walce z epidemią COVID-19. Rosnąca gwałtownie w ostatnich dniach liczba pacjentów z COVID-19, którzy wymagają leczenia, o czym świadczy wzrost krzywej zakażeń, oraz spodziewany dalszy jej wzrost były nieprzewidziane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zabezpieczenie personelu medycznego w podstawowy środek ochrony indywidualnej chroniący przed zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2 umożliwi przyspieszony przebieg postępowania prowadzonego w oparciu o procedurę otwartą z możliwością skrócenia terminów.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 173-417720
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niesterylne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Postadres: ul. Pod Borem 18
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL229 Gliwicki
Postcode: 41-808
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 950 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 022 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne I

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Postadres: ul. Pod Borem 18
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL229 Gliwicki
Postcode: 41-808
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 840.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie części 2. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie części nr 2 zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 19 872,00 PLN. Złożona oferta przez Wykonawcę Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, o kwotę 6 048,00 PLN. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zakresie części nr 2.

Uzasadnienie prawne unieważnienia: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

2) Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie części 3. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie części nr 3 zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 3 265 920,00 PLN. Złożona oferta przez Wykonawcę Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, o kwotę 601 862,40 PLN. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zakresie części nr 3.

Uzasadnienie prawne unieważnienia: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie części 5.Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie części nr 5 zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 60 480,00 PLN. Złożona oferta przez Wykonawcę Polmil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa akcyjna, ul. Przemysłowa 8b, 85-748 Bydgoszcz przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, o kwotę 20 736,00 PLN. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w zakresie części nr 5.

Uzasadnienie prawne unieważnienia: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018 r. poz. 1092);

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020