Leveringen - 577271-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Burgkirchen: Brandweerwagens

2020/S 234-577271

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Burgkirchen
Nationaal identificatienummer: 9110001443216
Postadres: Kirchenplatz 1
Plaats: Burgkirchen
NUTS-code: AT31 Oberösterreich
Postcode: 5274
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Amtsleiter Franz Gruber
E-mail: gemeinde@burgkirchen.ooe.gv.at
Telefoon: +43 77242212
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.burgkirchen.ooe.gv.at/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ankauf eines Löschfahrzeuges LFA-B für die Freiwillige Feuerwehr Burgkirchen

Referentienummer: TED96/2020-088487
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213 Brandweerwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ankauf eines Löschfahrzeuges LFA-B für die Freiwillige Feuerwehr Burgkirchen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 700.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
NUTS-code: AT311 Innviertel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Freiwillige Feuerwehr Burgkirchen

Zeughausstraße 2

5274 Burgkirchen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines neuen Löschfahrzeuges LFA-B für die Freiwillige Feuerwehr Burgkirchen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eine Optionsliste liegt der Ausschreibungsunterlage bei.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 097-231197
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rosenbauer Österreich Gesellschaft m.b.H.
Nationaal identificatienummer: ATU36936900
Plaats: Leonding
NUTS-code: AT311 Innviertel
Land: Oostenrijk
E-mail: petra.anreiter@rosenbauer.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
Laagste offerte: 400 700.40 EUR / Hoogste offerte: 400 700.40 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Postadres: Volksgartenstraße 14
Plaats: Linz
Postcode: 4021
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-ooe.gv.at
Telefoon: +43 73270750
Fax: +43 7327075218018
Internetadres: www.lvwg-ooe.gv.at
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020