Leveringen - 577273-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Nice: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

2020/S 234-577273

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département des Alpes-Maritimes
Postadres: Direction des achats et de la logistique, service des marchés, 147 boulevard du Mercantour, tour Jean-Moulin, BP 3007
Plaats: Nice Cedex 3
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06201
Land: Frankrijk
E-mail: marches@departement06.fr
Telefoon: +33 497186000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.e-marches06.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de chaînes à neige pour les engins lourds du département des Alpes-Maritimes

Referentienummer: 20S0057
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de chaînes à neige pour les engins lourds du département des Alpes-Maritimes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de chaînes à neige pour les engins lourds du département des Alpes-Maritimes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

L'accord-cadre est reconductible trois fois par décision expresse, par période de douze mois, pour une durée maximale de quarante-huit mois.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre à bons de commande sans minimum avec un maximum de 30 000 EUR HT, reconductible trois fois par décision expresse, par période de douze mois et pour le même montant maximum, pour une durée maximale de quarante-huit mois.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Ce marché a fait l'objet d'une publication préalable au BOAMP (Bulletin officiel des annonces de marchés publics). En effet, il s'agit d'un MAPA (marché passé en procédure adaptée) en raison de son montant maximum inférieur au seuil de publicité obligatoire au JOUE applicable aux collectivités territoriales pour les marchés de fournitures et services (214 000 EUR HT).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 202020S0057L00
Perceel nr.: 01 unique
Benaming:

Fourniture et livraison de chaînes à neige pour les engins lourds du département des Alpes-Maritimes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Azur Trucks Pneus
Nationaal identificatienummer: 812 556 835 00013
Plaats: Carros
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06510
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Date de signature du marché: 12.8.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs
Plaats: Nice Cedex 1
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt société Tropic travaux signalisation (CE, Ass. 16.7.2007 no 29545) sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article R. 2183-5 du code de la commande publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Plaats: Nice
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020