Leveringen - 577279-2020

01/12/2020    S234

Polen-Lublin: Redundant Array of Independent Disk (RAID)

2020/S 234-577279

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Lublin
Postadres: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-109
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Patyra
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Telefoon: +48 814663016
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://lublin.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa infrastruktury serwerowej

Referentienummer: ZP-P-I.271.94.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. dostawę infrastruktury wspólnej dla serwerów blade;

2. dostawę serwerów blade;

3. dostawę macierzy dyskowej;

4. rozbudowę macierzy dyskowej;

5. dostawę przełączników SAN;

6. dostawę licencji na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów;

7. dostawę licencji serwerowych systemów operacyjnych.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 410 015.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lublin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tak jak w pkt II.1.4)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Konieczne jest pilne zwiększenie zasobów serwerowych pod rozbudowane systemy oświatowe w celu obsłużenia rosnącej liczby użytkowników tych systemów oraz zapewnienie wydajnej infrastruktury zdalnego dostępu do aplikacji. Pilna rozbudowa infrastruktury serwerowej jest również niezbędna dla zachowania ciągłości pracy w przypadku kolejnej fali epidemii i konieczności zapewnienia rozwiązań technicznych umożliwiających zdalną pracę i naukę. Dodatkowo skrócenie czasu ogłoszenia pozwoli zmniejszyć ryzyko kursowe, które w przypadku tego postępowania ma bardzo duży wpływ na ostateczną wartość dostawy.

W związku ze stanem epidemii konieczna była weryfikacja założeń dotyczących zamówienia i przemodelowanie potrzeb Zamawiającego w zakresie rozbudowy infrastruktury oraz analiza dostępnych rozwiązań, co wpłynęło na proces przygotowania dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 199-481895
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rozbudowa infrastruktury serwerowej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Storio Sp. z o.o. Sp. k.
Postadres: ul. Reformacka 25
Plaats: Wieliczka
NUTS-code: PL214 Krakowski
Postcode: 32-020
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 311 480.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 410 015.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020