Leveringen - 577286-2020

01/12/2020    S234

Polen-Częstochowa: Borstprotheses

2020/S 234-577286

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Nationaal identificatienummer: DEZ.26.094.2020
Postadres: ul. Bialska 104/118
Plaats: Częstochowa
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Postcode: 42-200
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Nowak
E-mail: malgorzata.nowak@szpitalparkitka.com.pl
Telefoon: +48 343673674
Fax: +48 343673674
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpitalparkitka.com.pl
Adres van het kopersprofiel: www.szpitalparkitka.com.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych do rekonstrukcji piersi

Referentienummer: DEZ.26.094.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184400 Borstprotheses
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów medycznych do rekonstrukcji piersi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych do rekonstrukcji piersi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184400 Borstprotheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena brutto / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych do rekonstrukcji piersi

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184400 Borstprotheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena brutto / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych do rekonstrukcji piersi

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184400 Borstprotheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena brutto / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Czas realizacji zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 219-537189
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych do rekonstrukcji piersi

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych do rekonstrukcji piersi

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych do rekonstrukcji piersi

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający unieważniania przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w zakresie części nr 1, 2, 3:

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert został wyznaczony na 26.11.2020, do godz. 09.00. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu uPzp w zakresie części nr 1, 2, 3.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.1296);

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020