Leveringen - 577288-2020

01/12/2020    S234

Polen-Krakau: Toner voor laserprinters/faxapparaten

2020/S 234-577288

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postadres: al. Mickiewicza 30
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-059
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Waligórska
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Telefoon: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.agh.edu.pl
Adres van het kopersprofiel: www.agh.edu.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: uczelnia publiczna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH – KC-zp.272-288/20

Referentienummer: KC-zp.272-288/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 950 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125120 Toner voor fotokopieerapparaten
30125100 Tonerpatronen
30192112 Inktcassettes voor drukmachines
30192320 Printerlinten
30192113 Inktcassettes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

AGH Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz ich zamienników.

W załączniku nr 4.1 do SIWZ Zamawiający przedstawił opis i rodzaj materiału eksploatacyjnego „oryginalnego” zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem.

W załączniku nr 4.2 do SIWZ Zamawiający przedstawił opis i rodzaj materiału eksploatacyjnego „zamienniki” oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia cząstkowego / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie częściowo współfinansowane jest z funduszy Unii Europejskiej przyznanych AGH na realizację projektów unijnych.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: sukcesywnie od daty podpisania umowy przez okres 24 miesięcy (przewidywany termin zawarcia umowy: 19.11.2020).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 138-338978
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mak Sp. z o.o.
Postadres: Kozacka 3
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 87-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 668 507.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224584740
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dział VI, art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224584740
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020