Leveringen - 577318-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Cassis: Aardolie en aardoliedistillaten

2020/S 234-577318

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Cassis
Postadres: place Baragnon
Plaats: Cassis
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13260
Land: Frankrijk
E-mail: l.desena@cassis.fr
Telefoon: +33 442183666
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cassis.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marchespublics.com
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de carburant pour les ateliers municipaux et le port départemental de Cassis

Referentienummer: AO 2020-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 649 916.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de gazole et super 98 en vrac pour les ateliers municipaux

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de gazole, super 95 en vrac et gazole détaxé, super 98 détaxé en vrac pour la capitainerie du port départemental

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 002-001268

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de gazole et super 98 en vrac pour les ateliers municipaux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrogarde
Postadres: ZI La Garde — 471 avenue I et F Joliot Curie
Plaats: La Garde
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 20021
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 184.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture de gazole, super 95 en vrac et gazole détaxé, super 98 détaxé en vrac pour la capitainerie du port

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/08/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrogarde
Postadres: ZI La Garde — 471 avenue I et F Joliot Curie
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 20021
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 549 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020