Leveringen - 577333-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Rijsel: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577333

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Métropole Européenne de Lille
Nationaal identificatienummer: 24590041000011
Postadres: 1 rue du Ballon
Plaats: Lille
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59800
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Sandrine Courault — Direction commande publique — CSP Support
E-mail: marches.support@lillemetropole.fr
Telefoon: +33 320216778
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lillemetropole.fr/mel.html
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Eau, assainissement, déchets ménagers, voirie, transports collectifs, aménagement urbain

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition d'une solution de gestion du temps de travail

Referentienummer: 2019-DSI031
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 167 190.90 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 011-021051

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-DSI031
Benaming:

Acquisition d'une solution de gestion du temps de travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ASYS
Postadres: 17 rue du Regard
Plaats: Paris
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 75006
Land: Frankrijk
Internetadres: http://asys.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 190.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020