Leveringen - 577340-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Bordeaux: Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen

2020/S 234-577340

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Région Nouvelle Aquitaine
Postadres: 14 rue Francois de Sourdis
Plaats: Bordeaux Cedex
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
Postcode: 33077
Land: Frankrijk
E-mail: service.marches@nouvelle-aquitaine.fr
Telefoon: +33 557578000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://demat-ampa.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits papetiers et enveloppes imprimés pour les services de la Région Nouvelle-Aquitaine

Referentienummer: 2019L000F03575
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199000 Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits papetiers imprimés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199700 Gedrukt kantoormateriaal, met uitzondering van formulieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enveloppes imprimées

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199200 Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 115-278531

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019L000F03575
Perceel nr.: 1
Benaming:

Produits papetiers imprimés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabrègue
Postadres: rue de la Fontaine Tanche Bois Joli
Plaats: Saint-Yrieix-la-Perche
NUTS-code: FRI2 Limousin
Postcode: 87500
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.fabregueduoweb.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 246.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019L000F03575
Perceel nr.: 2
Benaming:

Enveloppes imprimées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compagnie européenne de papeterie
Postadres: Espace Gutenberg, CS 40007
Plaats: Roullet-Saint-Estèphe
NUTS-code: FRI31 Charente
Postcode: 16440
Land: Frankrijk
Internetadres: http://fr.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 549.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020