Leveringen - 577357-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Jülich: Analyseapparatuur

2020/S 234-577357

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Forschungszentrum Jülich GmbH
Postadres: Leo-Brandt-Straße
Plaats: Jülich
NUTS-code: DEA26 Düren
Postcode: 52428
Land: Duitsland
E-mail: g.herrmann@fz-juelich.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fz-juelich.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Forschung
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Forschung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multipotentiostat

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38432000 Analyseapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Multipotentiostat.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 335 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA26 Düren
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multipotentiostat.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Die hier zu beschaffenden Multipotentiostaten sind für die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) in einem Frequenzbereich vno mind. 1 μHz — 25 MHz vorgesehen. Dadurch ergeben sich folgende Anforderungen an die Geräte:

— Frequenzbereich von mind. 1 μHz – 25 Mhz,

— Auflösung/Präzision (Impedanze),

— Impedanzmessung via Potentiostat/Galvanostat-Kanal möglich,

— Datenmessrate < 1 ms pro Messpunkt,

— Gewünschte digitale Bandbreite 64 bit,

— Galvanostat Strommessbereich mind. 100 nA bis 100 mA,

— Spannungsbereich Mindestanforderung – 5 V bis + 5 V.

Ein technischer Vergleich der in Frage kommenden Geräte von Biologic, Gamry, Deutsche Metrohm und Novocontrol haben ergeben, dass einzig die Multipotentiostaten PGSTAT204 und Autolab PGSTAT203 Kompakt alle technischen Spezifikationen erfüllen.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: W20-42257822
Benaming:

Multipotentiostat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deutsche Metrohm GmbH & Co.
Postadres: In den Birken 3
Plaats: Filderstadt
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 70772
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 335 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes, Bundeskartellamt
Postadres: Karl-Friedrich-Strasse 16
Plaats: Bonn
Postcode: 53113
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020