Leveringen - 577360-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Hildesheim: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577360

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtentwässserung Hildesheim AöR
Postadres: Kanalstraße 50
Plaats: Hildesheim
NUTS-code: DE925 Hildesheim
Postcode: 31137
Land: Duitsland
E-mail: Jan-Eike.Lange@sehi-hildesheim.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sehi-hildesheim.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SEHI-2020-DMS — Einführung eines Dokumenten-Management-System

Referentienummer: SEHI-2020-DMS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— Los 1 — Einführung eines Dokumenten-Management-Systems,

— Los 2 — Scannen Dokumentenlager.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 137 648.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SEHI — Einführung eines Dokumenten-Management-Systems

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE925 Hildesheim
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtentwässerung Hildesheim

Kanalstraße 50

31137 Hildesheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Einführung eines Dokumenten-Management-Systems, inkl.

Elektronischer Archivierung, Aktenführung sowie Workflow-Funktionen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Gesamtpreis / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Installationbeginn: in Absprache mit dem AG.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SEHI — Scannen Dokumentenlager

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE925 Hildesheim
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtentwässerung Hildesheim

Kanalstraße 50

31137 Hildesheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SEHI — Scannen eines Dokumentenlagers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Gesamtkosten / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 045-106163
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SEHI-2020-DMS
Perceel nr.: 1
Benaming:

SEHI — Dokumenten-Management-System

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lindauer GmbH & Co. KG
Postadres: Brahmsstraße 12
Plaats: Hösbach
NUTS-code: DE264 Aschaffenburg, Landkreis
Postcode: 63768
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 560.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SEHI-2020-DMS
Perceel nr.: 2
Benaming:

SEHI — Dokumenten-Management-System-Scannen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CiBS GmbH
Postadres: Wilhelm-Bergner-Str. 3a
Plaats: Glinde
NUTS-code: DEF0F Stormarn
Postcode: 21509
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 088.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YMXDQ0V

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020