Leveringen - 577361-2020

01/12/2020    S234

Polen-Piotrków Trybunalski: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577361

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Postadres: ul. Rakowska 15
Plaats: Piotrków Trybunalski
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 97-300
Land: Polen
Contactpersoon: mgr Małgorzata Nurkowska
E-mail: sekretariat@szpital-piotrkow.pl
Telefoon: +48 446480300
Fax: +48 446480302
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi”

Referentienummer: 35/ZPN/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz elektronicznych usług (e-usługi) wraz ze szkoleniami oraz instalacją i konfiguracją niezbędnego sprzętu i oprogramowania narzędziowego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 299 750.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233132 Hardeschijfeenheden
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72263000 Software-implementatiediensten
48821000 Netwerkservers
80500000 Opleidingsdiensten
72710000 LAN-diensten
72700000 Computernetwerkdiensten
30234500 Geheugenopslagmedia
48700000 Softwarevoorzieningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz elektronicznych usług (e-usługi) wraz ze szkoleniami oraz instalacją i konfiguracją niezbędnego sprzętu i oprogramowania narzędziowego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 (Załączniki 1–11 OPZ).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

UDA- RPLD.07.01.02-10-0003/19-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia;

Kryteria oceny ofert:

Cena (C) 60 %,

Okres trwania gwarancji (G) 40 %

Łączna liczba punktów ocenianej oferty zostanie obliczona przy pomocy wzoru:

W = C + G

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-402952
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Konsultant IT Sp. z o.o.
Postadres: ul. Krzywa 21
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 60-118
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Konsultant Komputer Sp. z o.o.
Postadres: ul. Krzywa 21
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 60-118
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 299 750.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp).W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ) – załącznik nr 3. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pozostałe dokumenty:

1) Załącznik nr 1 – Of. cenowa.

2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (Załączniki 1-11 OPZ).

3) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty-.

4) Dowód wpłaty wadium lub oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium .

5) Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.

6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ. Etap po dokonaniu wstępnej oceny ofert: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e)Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

h) informację banku lub spółdzielczej kasy;

i) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej;

j) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed;

k)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

l) próbkę – zestaw demonstracyjny do prezentacji funkcjonalności, opisy techniczne lub inne materiały informacyjne,

m) Informacja banku;

n) oświadczenie Wykonawcy – RODO. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 25 000,00 PLN.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020