Leveringen - 577362-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Keulen: Gevechtsuniformen

2020/S 234-577362

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bw Bekleidungsmanagement GmbH
Postadres: Edmund-Rumpler-Straße 8-10
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA2 Köln
Postcode: 51149
Land: Duitsland
E-mail: bieteranfragen@bwbm.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bwbm.de
Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.bwbm.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Inhousegesellschaft des Bundes
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Panzerkombi 5-FTD, Rahmenvereinbarung

Referentienummer: BWBM-2020-0047
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35812000 Gevechtsuniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung über die Lieferungen von Panzerkombination, ASD 03800C,

5 Farben-Tarndruck im Zeitraum 1.4.2021 bis 31.3.2025.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35810000 Persoonlijke uitrusting
35800000 Persoonlijke en ondersteunende uitrusting
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
18110000 Beroepskleding
18114000 Werkpakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE268 Kitzingen
NUTS-code: DEF0B Rendsburg-Eckernförde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bekleidungszentrum Süd

97772 Wildflecken,

Bekleidungszentrum Nord

24768 Rendsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Mindestbestellmenge: 8 578 Stück,

— zusätzliche unverbindlich geschätzte Bestellmenge: 22 000 Stück,

— maximale Bestellmenge: 40 000 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität des Angebotsmusters / Weging: 40,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Liefertermin / Weging: 10,00
Prijs - Weging: 50,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-436874
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Panzerkombi 5-FTD, Rahmenvereinbarung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scharrer Konfektions GmbH & Co. KG
Postadres: Gottsdorfer Straße 5
Plaats: Untergriesbach
NUTS-code: DE222 Passau, Kreisfreie Stadt
Postcode: 94107
Land: Duitsland
E-mail: a.scharrer@scharrer-konfektion.de
Telefoon: +49 8593 / 9008-11
Fax: +49 8593 / 9008-90
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt — Vergabekammer des Bundes -
Postadres: Villemombler Str. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@bundeskartellamt.bund.de
Telefoon: +49 228-94-99-0
Fax: +49 228-94-99-400
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020