Leveringen - 577364-2020

01/12/2020    S234

Italië-Bolzano: Röntgenapparatuur

2020/S 234-577364

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge
Postadres: Südtiroler-Straße Nr. 50
Plaats: Bozen
NUTS-code: ITH10 Bolzano-Bozen
Postcode: 39100
Land: Italië
Contactpersoon: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge (EVS A)
E-mail: aov.bau@provinz.bz.it
Telefoon: +39 0471414030
Fax: +39 0471414009
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://aov.provinz.bz.it/default.asp
Adres van het kopersprofiel: http://www.provinz.bz.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AOV/SUA-L 005/2018 KH BZ — Lieferung von digitalen Radiologiesystemen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung und Montage Radiologiesysteme.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 530 263.28 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH10 Bolzano-Bozen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bozen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Montage von digitalen Radiologiesystemen für den Notfalldienst.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 088-197151
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 70
Perceel nr.: 1
Benaming:

AOV/SUA-L 005/2018 KH BZ — Lieferung von digitalen Radiologiesystemen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ASSING
Postadres: VIA EDOARDO AMALDI 14
Plaats: Monterotondo (RM)
NUTS-code: ITI4 Lazio
Postcode: 00015
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 303 580.56 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 530 263.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 530 263.28 EUR
Deel: 100 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Der Prozentsatz wird mit 100 % angegeben, vorbehaltlich anderer Erklärung des Zuschlagsempfängers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen
Postadres: Dé Medici Straße Nr. 8
Plaats: Bozen
Postcode: 39100
Land: Italië
E-mail: bz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Internetadres: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 30 Tage.

Obligatorischer Rechtsbeistand.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020