Leveringen - 577366-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Stade: Netwerkservers

2020/S 234-577366

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Stade
Postadres: Am Sande 2
Plaats: Stade
NUTS-code: DE939 Stade
Postcode: 21682
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@landkreis-stade.de
Telefoon: +49 4141121055
Fax: +49 4141121059
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.landkreis-stade.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ersatzbeschaffung Nutanix NX-3460

Referentienummer: K-LKS-16-2020-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48821000 Netwerkservers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ersatzbeschaffung von 4 Nodes Nutanix NX-3460.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE939 Stade
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landkreis Stade

Am Sande 2

21682 Stade

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ersatzbeschaffung Nutanix NX-3460 mit 4 Nodes.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Es handelte sich um die Beauftragung für die teilweise Erneuerung (4 von 8 Cluster-Nodes) einer bestehenden homogenen Systemumgebung, die der Auftragnehmer seit der Ersteinrichtung vollständig betreut. Die Beauftragung eines anderen Unternehmens würde durch unterschiedliche Ansprechpartner bei technischen Schwierigkeiten zu unverhältnismäßigen Problemen bei Gebrauch und Wartung dieser kritischen Infrastruktur führen.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ersatzbeschaffung Nutanix NX-3460

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kramer & Crew GmbH & Co. KG
Postadres: Amsinckstr. 32
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20097
Land: Duitsland
E-mail: vgerecke@kramerundcrew.de
Telefoon: +49 4023512230
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020