Leveringen - 577368-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sofia: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 234-577368

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GDBOP
Nationaal identificatienummer: 129010659
Postadres: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 133A
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 1784
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Petar Krumov Bodljov
E-mail: PKBodlyov@mvr.bg
Telefoon: +359 29828272
Fax: +359 29885902
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gdbop.bg
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1201
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване на 53 бр. нови настолни компютърни конфигурации и 1 бр. нов преносим компютър за нуждите на сектор КБ към отдел „МРПД и ОС“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка чрез закупуване на 53 броя нови настолни компютърни конфигурации и 1 брой нов преносим компютър за нуждите на сектор „Контрабанда“ към отдел „Митнически режим, парична, данъчна и осигурителна система“ на ГДБОП — МВР.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 75 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 13ЗА

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез закупуване на 53 броя нови настолни компютърни конфигурации и 1 брой нов преносим компютър за нуждите на сектор „Контрабанда“ към отдел „Митнически режим, парична, данъчна и осигурителна система“ на ГДБОП — МВР с цел противодействие на нелегално производство, разпространение и контрабанда на цигари.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 155-378689
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1266р-22675
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД
Nationaal identificatienummer: 000708921
Postadres: бул. „Витоша“ № 146, вх. Б, ет. 5
Plaats: София
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 1463
Land: Bulgarije
E-mail: sofia@mbm-bg.com
Telefoon: +359 28051715
Fax: +359 28051716
Internetadres: www.mbm-bg.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 325.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020