Leveringen - 577369-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Vaslui: Farmaceutische producten

2020/S 234-577369

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Nationaal identificatienummer: 17095927
Postadres: Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730019
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alina Maricica Petcuta
E-mail: achizitii@dgaspc-vs.ro
Telefoon: +40 235315138
Fax: +40 235315346
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dgaspc-vs.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru privind achiziția publică de medicamente, materiale sanitare și echipament de protecție

Referentienummer: 642/20.03.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru privind achizitia publica de medicamente, materiale sanitare si echipament de protectie pentru DGASPC Vaslui. In baza acordului-cadru se vor perfecta cinci contracte subsecvente de furnizare. Livrarea se va face in centrele aflate in subordinea DGASPC Vaslui. Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului-cadru este de aproximativ 22 de luni, de la data de 15.7.2020 pana la data de 30.4.2022.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in a patra zi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 1 – 464 565,39 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 2 – 109 591,83 RON fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 3 – 803 093,40 RON fara TVA.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 633 575.51 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Echipament de protecție

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrele DGASPC Vaslui de pe raza jud. Vaslui.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Echipament de protectie patru itemi. Produsele se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in caietul de sarcini. Livrarea se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului in centrele aflate in subordinea DGASPC Vaslui, identificate in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Perioada previzionata pentru desfasurarea contractului este de la perfectarea acestuia si pana la data de 30.4.2022.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 3 – 803 093,40 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiale sanitare

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrele DGASPC Vaslui de pe raza jud. Vaslui.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile medicale – 111 itemi. Produsele se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in caietul de sarcini. Livrarea se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului in centrele aflate in subordinea DGASPC Vaslui, identificate in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Perioada previzionata pentru desfasurarea contractului este de la perfectarea acestuia si pana la data de 30.4.2022.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 2 – 109 591,83 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medicamente

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO216 Vaslui
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrele DGASPC Vaslui de pe raza jud. Vaslui.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Medicamente – 781 itemi. Produsele se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in caietul de sarcini. Livrarea se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului in centrele aflate in subordinea DGASPC Vaslui, identificate in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Perioada previzionata pentru desfasurarea contractului este de la perfectarea acestuia si pana la data de 30.4.2022.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 1 – 464 565,39 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Caietul de sarcini.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-223873
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1500
Perceel nr.: 1
Benaming:

Medicamente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avalux-Star S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 23099532
Postadres: Str. Republicii nr. 367
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730214
Land: Roemenië
E-mail: avaluxstar2017@gmail.com
Telefoon: +40 745376682
Fax: +40 235349700
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 086 725.68 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 258 520.74 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1501
Perceel nr.: 2
Benaming:

Materiale sanitare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avalux-Star S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 23099532
Postadres: Str. Republicii nr. 367
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730214
Land: Roemenië
E-mail: avaluxstar2017@gmail.com
Telefoon: +40 745376682
Fax: +40 235349700
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 445.79 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 520.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1406
Perceel nr.: 3
Benaming:

Echipament de protecție

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Decas
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Str. Hulubăţ nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
Internetadres: www.licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 873 884.60 RON
Laagste offerte: 1 001 970.48 RON / Hoogste offerte: 1 001 970.48 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1405
Perceel nr.: 2
Benaming:

Materiale sanitare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avalux-Star S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 23099532
Postadres: Str. Republicii nr. 367
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730214
Land: Roemenië
E-mail: avaluxstar2017@gmail.com
Telefoon: +40 745376682
Fax: +40 235349700
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 445.79 RON
Laagste offerte: 249 984.84 RON / Hoogste offerte: 249 984.84 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1404
Perceel nr.: 1
Benaming:

Medicamente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avalux-Star S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 23099532
Postadres: Str. Republicii nr. 367
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730214
Land: Roemenië
E-mail: avaluxstar2017@gmail.com
Telefoon: +40 745376682
Fax: +40 235349700
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 086 725.68 RON
Laagste offerte: 1 085 787.92 RON / Hoogste offerte: 1 085 787.92 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1502
Perceel nr.: 3
Benaming:

Echipament de protectie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Decas
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Str. Hulubăţ nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
Internetadres: www.licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 873 884.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 286 134.47 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2243
Perceel nr.: 3
Benaming:

Echipament de protectie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Decas
Nationaal identificatienummer: RO 23553077
Postadres: Str. Hulubăţ nr. 2
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730007
Land: Roemenië
E-mail: decasvaslui@yahoo.com
Telefoon: +40 731308602
Fax: +40 335814532
Internetadres: www.licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 873 884.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 400.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020