Leveringen - 577386-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Östersund: Gordijnen

2020/S 234-577386

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Östersunds kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2528
Plaats: Östersund
NUTS-code: SE322 Jämtlands län
Postcode: 831 28
Land: Zweden
Contactpersoon: Ruben Hultberg
E-mail: ruben.hultberg@upphandlingskontoret.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ostersund.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gardiner och solavskärmningsprodukter

Referentienummer: 15-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39515100 Gordijnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av gardiner, persienner, markiser m.m.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 382 540.00 SEK / Hoogste offerte: 594 857.00 SEK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39515400 Rolgordijnen
39515430 Jaloezieën
39522130 Zonweringen
44115900 Zonweringselementen
45212190 Aanbrengen van zonwering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE322 Jämtlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av gardiner, persienner, markiser m.m inom ramen för GNU.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-223835
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AB Pontus Ericsson
Nationaal identificatienummer: 556113-1169
Postadres: Kyrkgatan 58
Plaats: Östersund
NUTS-code: SE322 Jämtlands län
Postcode: 831 34
Land: Zweden
E-mail: ola@pontusericsson.se
Internetadres: http://www.pontusericsson.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 382 540.00 SEK / Hoogste offerte: 594 857.00 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maries Fönsterdekor
Nationaal identificatienummer: 640501-7846
Postadres: Hoo 111, 111
Plaats: Hammarstrand
NUTS-code: SE322 Jämtlands län
Postcode: 840 70
Land: Zweden
E-mail: marie@fonsterdekor.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 382 540.00 SEK / Hoogste offerte: 594 857.00 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kinnarps AB
Nationaal identificatienummer: 556256-6736
Plaats: Kinnarp
NUTS-code: SE322 Jämtlands län
Postcode: 521 88
Land: Zweden
E-mail: avrop.kommentus@kinnarps.se
Internetadres: http://www.kinnarps.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 382 540.00 SEK / Hoogste offerte: 594 857.00 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Härnösands förvaltningsrätt
Plaats: Härnösand
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020