Leveringen - 577388-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Nessetal: Brandweerwagens

2020/S 234-577388

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Nessetal; OT Goldbach
Postadres: Hauptstr. 15
Plaats: Nessetal
NUTS-code: DEG0C Gotha
Postcode: 99869
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bauamt
E-mail: C.Knakowski@gemeinde-nessetal.de
Telefoon: +49 36255/84337
Fax: +49 36255/80486
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gemeinde-nessetal.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung Löschgruppenfahrzeug LF 10

Referentienummer: OV_01/2020_LF10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213 Brandweerwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung Löschgruppenfahrzeug LF 10.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0C Gotha
NUTS-code: DEG0C Gotha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nessetal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung eines LF 10 — Lieferung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Feuerwehr der Gemeinde Nessetal.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 157-381334
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Lieferung Löschgruppenfahrzeug LF 10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Magirus GmbH
Postadres: Graf-Arco-Str. 30
Plaats: Ulm
NUTS-code: DE144 Ulm, Stadtkreis
Postcode: 89079
Land: Duitsland
E-mail: magirus-backoffice@cnhind.com
Telefoon: +49 731-408-0
Fax: +49 731-408-2395
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Postadres: Jorge-Semprún-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeindeverwaltung Nessetal
Postadres: Hauptstraße 15
Plaats: Nessetal
Postcode: 99869
Land: Duitsland
E-mail: c.knakowski@gemeinde-nessetal.de
Telefoon: +49 3625584337
Fax: +49 3625580486
Internetadres: www.gemeinde-nessetal.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020