Leveringen - 577390-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Kitzingen: Fotokopieerapparaten

2020/S 234-577390

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Kitzingen
Postadres: Kaiserstraße 13/15
Plaats: Kitzingen
NUTS-code: DE268 Kitzingen
Postcode: 97318
Land: Duitsland
E-mail: herbert.mueller@stadt-kitzingen.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kitzingen.info
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kitzingen — Anmietung und Wartung von Kopier- und Drucksystemen

Referentienummer: Kitzingen-2020-POM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121100 Fotokopieerapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Stadt Kitzingen — Anmietung und Wartung von Kopier- und Drucksystemen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100 058.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE268 Kitzingen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Kitzingen Stadtverwaltung

Kaiserstraße 13

15 97318 Kitzingen

siehe Leistungsverzeichnis — Anhang-A

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stadt Kitzingen — Anmietung und Wartung von Kopier- und Drucksystemen 87 Stück Kopier- und Drucksysteme DIN A4/A3 s/w und Farbe.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technik / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Teststellung Technik / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Teststellung Software / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Gesamtkosten (Miete + (Effektiv-Volumen *Seitenpreis)) / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 149-364625
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Kitzingen-2020-POM
Perceel nr.: 1
Benaming:

Stadt Kitzingen- Anmietung und Wartung von Kopier- und Drucksystemen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: J.A.Hofmann Nachf. Maintal Bürofachmarkt GmbH
Postadres: Alfred-Nobel-Straße 8
Plaats: Würzburg
NUTS-code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 97080
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 058.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YMXDQ0Y

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern
Postadres: Promenade 27 (Schloss)
Plaats: Ansbach
Postcode: 91522
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020