Leveringen - 577393-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Markt Bibart: Brandweerwagens

2020/S 234-577393

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markt Markt Bibart
Nationaal identificatienummer: 09 5 75 144
Postadres: Rathausgasse 2
Plaats: Markt Bibart
NUTS-code: DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
Postcode: 91477
Land: Duitsland
Contactpersoon: Freiwillige Feuerwehr — z. Hd. Herrn Benedikt Ross
E-mail: benediktroos@live.de
Telefoon: +49 1743461380
Fax: +49 91628461
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.markt-bibart.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213 Brandweerwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 nach DIN 14530-27 und DIN EN 1846.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 319 956.04 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell für ein HLF 20

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139100 Chassis met cabines
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
Voornaamste plaats van uitvoering:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines Allradfahrgestelles zum Aufbau eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 nach DIN 14530-27.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllungsgrad der Wertungskriterien / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aufbau für ein HLF 20

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
Voornaamste plaats van uitvoering:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines feuerwehrtechnischen Fahrzeugaufbaus für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 nach DIN 14530-27.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllungsgrad der Wertungskriterien / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung für ein HLF 20

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
Voornaamste plaats van uitvoering:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung der feuerwehrtechnischen Fahrzeugbeladung für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 nach DIN 14530-27.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllungsgrad der Wertungskriterien / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 152-370457
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fahrgestell für ein HLF 20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Daimler Truck AG — Niederlassung Nürnberg
Postadres: Neumeyerstraße 7-11
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 90007
Land: Duitsland
E-mail: simon.h.huber@daimler.com
Telefoon: +49 9113160-539
Fax: +49 9113160-298
Internetadres: www.daimler.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 031.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Aufbau für ein HLF 20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Albert Ziegler GmbH
Postadres: Albert-Ziegler-Straße 1
Plaats: Giengen/Brenz
NUTS-code: DE11C Heidenheim
Postcode: 89537
Land: Duitsland
E-mail: ziegler@ziegler.de
Telefoon: +49 7322951-0
Fax: +49 7322951-470
Internetadres: www.ziegler.de
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 205 787.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Beladung für ein HLF 20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wolfgang Jahn GmbH
Postadres: Johann-Höllfritsch-Straße 8
Plaats: Wendelstein
NUTS-code: DE25B Roth
Postcode: 90530
Land: Duitsland
E-mail: info@jahn-feuerschutz.de
Telefoon: +49 912929688-0
Fax: +49 912929688-77
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 137.68 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Postadres: Promenade 27
Plaats: Ansbach
Postcode: 91522
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefoon: +49 98153-1277
Fax: +49 98153-1837
Internetadres: www.regierung.mittelfranken.bayern.de
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen,

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen,

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen,

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020