Leveringen - 577394-2020

01/12/2020    S234

Griekenland-Thermi: Dieselolie

2020/S 234-577394

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Thermis
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: 2o chlm. Thermis - Triadioy
Plaats: Thermi N. Thessalonikis
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 01
Land: Griekenland
Contactpersoon: Athanasios Kolokythas
E-mail: s.kolokythas@thermi.gov.gr
Telefoon: +30 2310478029 /+30 2310478018
Fax: +30 2313300719
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.thermi.gov.gr
Adres van het kopersprofiel: www.thermi.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ..

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ..

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 72 263.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ..

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-250400
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ..

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
Plaats: Ν. Ρύσιο Θέρμης
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 263.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 263.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
E-mail: proedros@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Internetadres: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσφυγές στο άρθ 13. της διακ/ξης - ΑΔΑ ΨΥΣ4ΩΡΣ-5ΜΛ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
E-mail: proedros@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Internetadres: www.aepp-procurement.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020