Leveringen - 577402-2020

01/12/2020    S234

Litouwen-Kaunas: Industriële keukenuitrusting

2020/S 234-577402

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Nationaal identificatienummer: 135163499
Postadres: Eivenių g. 2
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50161
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jolita Buškevičienė
E-mail: jolita.buskeviciene@kaunoklinikos.lt
Telefoon: +370 37326787
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kaunoklinikos.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Virtuvės įranga

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39314000 Industriële keukenuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Virtuvės įranga.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Virimo katilas (200 l)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39314000 Industriële keukenuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Virimo katilas (200 l) – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Virimo katilas (300 l)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39314000 Industriële keukenuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Virimo katilas (300 l) – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maisto transportavimo ir šilumos išlaikymo vežimėlis

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39314000 Industriële keukenuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maisto transportavimo ir šilumos išlaikymo vežimėlis – 7 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakėlimo vežimėlis

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39314000 Industriële keukenuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LSMUL Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakėlimo vežimėlis – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-487850
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Virtuvės įranga

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Postadres: A. Mickevičiaus g. 18
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020