Leveringen - 577405-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Nice: CAD-software

2020/S 234-577405

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département des Alpes-Maritimes
Postadres: CADAM, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007
Plaats: Nice Cedex 3
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06201
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes
E-mail: marches@departement06.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.e-marches06.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de logiciels standards avec licences ou abonnements, maintenance et prestations associées (tout éditeur hors Microsoft) — relance du lot nº 2: licences et abonnements de dessin assisté par ordinateur (DAO/CAO) et prestations associées

Referentienummer: 20S0014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48321000 CAD-software
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition de logiciels standards avec licences ou abonnements, maintenance et prestations associées (tout éditeur hors Microsoft) — relance du lot nº 2: licences et abonnements de dessin assisté par ordinateur (DAO/CAO) et prestations associées.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 280 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48219300 Administratieve software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de logiciels standards avec licences ou abonnements, maintenance et prestations associées (tout éditeur hors Microsoft) — relance du lot nº 2: licences et abonnements de dessin assisté par ordinateur (DAO/CAO) et prestations associées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le marché est passé pour une période de douze mois reconductible trois fois par décision expresse, pour une période de douze mois, pour une durée maximale de 48 mois.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché est un accord-cadre à bons de commande passé sans minimum avec un maximum de 70 000 EUR HT /an.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Cette procédure fait suite à un appel d'offre initialement décomposé en deux lots définis comme suit:

— lot nº 1: licences, abonnements, maintenance et prestations associée (hors produits CAO/DAO);

— lot no 2: licences et abonnements de dessin assisté par ordinateur (DAO/CAO) et prestations associées.

Le lot nº1 a été attribué.

Cette relance du lot nº 2 fait suite à une procédure déclarée sans suite pour cause d’infructuosité. Le pouvoir adjudicateur a décidé de poursuivre la procédure avec un opérateur de son choix dans le cadre d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence, en application de l’article R. 2122-2.1º du code de la commande publique.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 202020S0229L02
Benaming:

Acquisition de logiciels standards avec licences ou abonnements, maintenance et prestations associées (tout éditeur hors Microsoft) — relance du lot nº 2: licences et abonnements de dessin assisté par ordinateur (DAO/CAO) et prestations associées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Man and Machine
Nationaal identificatienummer: 40021288200056
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 14 475.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Formations sur site

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le montant du DDED est de 41 781,31 EUR TTC.

Date de signature du marché: 22.9.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs
Plaats: Nice Cedex
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt société Tropic Travaux Signalisation (CE, ASS, 16.7.2007 nº 29545) sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article R. 2183-5 du code de la commande publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs
Plaats: Nice Cedex
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020