Leveringen - 577430-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sliven: IJzerwaren

2020/S 234-577430

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Sliven“
Nationaal identificatienummer: 2016176540050
Postadres: ul. „Oreshak“ No. 15A
Plaats: Sliven
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 8800
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Dimo Penchev Dimov
E-mail: dgssliven@uidp-sliven.com
Telefoon: +359 44622742
Fax: +359 44662528
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://dgssliven.uidp-sliven.com/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/2369
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: стопанисване и управление на горски територии — държавна собственост, и ловностопанска дейност

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Периодична доставка чрез покупка на електро- и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Сливен“ за срок от 12 месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44316000 IJzerwaren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Директорът на ТП „ДГС Сливен“ в качеството си на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП с предмет „Периодична доставка чрез покупка на електро- и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Сливен“ за срок от 12 месеца“.

Директорът на ТП „ДГС Сливен“ е надлежно делегиран да проведе настоящата обществена поръчка на основание чл. 172, ал. 1, т. 2 и т. 14, ал. 2 и ал. 3 от Закона за горите във връзка с чл. 5, ал. 1, ал. 2, т. 14 и чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от директора на ЮИДП — гр. Сливен по силата на заповед № РД-10-9/14.01.2020 г.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши доставка на стоката съгласно техническа спецификация.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка чрез покупка на електро- и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Сливен“ за срок от 12 месеца

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 143-351438
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020