Leveringen - 577441-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Dobrich: Farmaceutische producten

2020/S 234-577441

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Dobrich“ AD
Nationaal identificatienummer: 124141302
Postadres: ul. „Panayot Hitov“ No. 24
Plaats: Dobrich
NUTS-code: BG332 Добрич
Postcode: 9300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Andrey Andreev
E-mail: oblb@bergon.net
Telefoon: +359 58601096
Fax: +359 58600414
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mbal-dobrich.com
Adres van het kopersprofiel: http://zop.mbal-dobrich.com/current/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: лечебно заведение — търговско дружество по чл. 37 от ЗЛЗ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ — Добрич, гр. Добрич по рамково споразумение

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Процедура по вътрешен конкурентен избор чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в БЪЛГАРИЯ (ЦОПСЗ).

Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 обособени позиции, 57 номенклатури по видове и количества, описани в електронната система.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 004 316.43 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ — Добрич“ АД, гр. Добрич по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG332 Добрич
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ № 24, МБАЛ — Добрич — болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на лекарствени продукти — 26 номенклатури (Cyclophosphamide, Ifosfamide, erythropoietin (Epoetin alfa), Darbepoetin alfa, Paclitaxel, Trastuzumab, Bevacizumab, Pertuzumab, Trastuzumab Emtansine, Erythropoietin(Epoetin beta), Erythropoietin(Epoetin zeta), Dexamethasone, Pemetrexed, Fluorouracil, Vinorelbine, Epirubicin, Carboplatin, Trastuzumab, Temozolomide, Gemcitabine, Capecitabine, Cisplatin, Oxaliplatin, Cetuximab, Gefitinib, Docetaxel) по видове и количества, описани в електронната система.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ — Добрич“ АД по рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG332 Добрич
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ № 24, МБАЛ — Добрич — болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодична доставка на лекарствени продукти — 31 номенклатури (Methotrexate, Sorafenib, Pazopanib, Erlotinib, Enzalutamide, Oxycodone, Dihydrocodeine, Oxycodone, Naloxone, Fentanyl, Vemurafenib, Sunitinib, Lapatinib, Everolimus, Crizotinib, Eribulin, Aflibercept, Abiraterone, Pegfilgrastim, Denosumab, Morphine, Pethidine, Buprenorphine, Tramadol, Calcium folinate, Axitinib, Topotecan, Olaparib, Filgrastim, Mycobacterium bovis BCG, Irinotecan) по видове и количества описани в електронната система.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 172-419190
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 60
Perceel nr.: 2 - 1
Benaming:

L01BA01, L01XE05, L01XE11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 175256438
Postadres: бизнес център „Абакус“, бул. „България“ № 118, ет. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: zop@altaph.eu
Telefoon: +359 28549700
Fax: +359 29532622
Internetadres: www.altaph.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 769 961.15 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 61
Perceel nr.: 1 - 1
Benaming:

B03XA01, B03XA02, L01CD01

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Медекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 131268894
Postadres: ул. „Чавдар войвода“ № 48
Plaats: с. Световрачене
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 1252
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@medex.bg
Telefoon: +359 24051900
Fax: +359 24051899
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 202 950.09 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 62
Perceel nr.: 2 - 2
Benaming:

L01XE04, L01XE07, L01XE10, L01XE16, L01XX41, L01XX44, L02BX03, L03AA13, M05BX04, N02AA01, N02AB02, N02AE01, N02AX02

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Софарма Трейдинг“ АД
Nationaal identificatienummer: 103267194
Postadres: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, София Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Telefoon: +359 28133660
Fax: +359 28133666
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 638 933.69 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 63
Perceel nr.: 2 - 3
Benaming:

V03AF03

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Топ Хоспитал Сървис“ АД
Nationaal identificatienummer: 202161036
Postadres: бул. „Черни връх“ № 47
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: office@ths.bg
Telefoon: +359 28620192
Fax: +359 28620192
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 057.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 64
Perceel nr.: 1 - 2
Benaming:

L01CD02

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Новамед Трейдинг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 202778315
Postadres: ул. „131-ва“ № 5, ет. 4, ап. 10
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: office@novamedtrading.com
Telefoon: +359 887864011
Fax: +359 887864011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 483.82 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 65
Perceel nr.: 1 - 3
Benaming:

L01AA01, L01AA06

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Екофарм“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130390055
Postadres: ул. „Атанас Дуков“ № 29, Рейнбоу плаза, ет. 3, № 65, ет. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: ecopharm@ecopharm.bg
Telefoon: +359 29069076
Fax: +359 29069070
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 434.90 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 66
Perceel nr.: 2 - 4
Benaming:

L01XE03, L02BB04, N02AA05, N02AA08, N02AA55, N02AB03

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Медекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 131268894
Postadres: ул. „Чавдар войвода“ № 48
Plaats: с. Световрачене
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 1252
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@medex.bg
Telefoon: +359 24051900
Fax: +359 24051899
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 607.16 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 67
Perceel nr.: 1 - 4
Benaming:

L01AX03, L01BC05, L01BC06, L01XA01, L01XA03, L01XC06

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203283623
Postadres: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg
Telefoon: +359 29658851
Fax: +359 29658828
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 396 424.51 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 68
Perceel nr.: 1 - 5
Benaming:

L01XE02

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Дансон-БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 203612570
Postadres: ул. „Отец Паисий“ № 26
Plaats: Радомир
NUTS-code: BG414 Перник
Postcode: 2400
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@danhson.bg
Telefoon: +359 24519249
Fax: +359 77782391
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 695.55 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 69
Perceel nr.: 2 - 5
Benaming:

L01XX19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Новамед Трейдинг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 202778315
Postadres: ул. „131-ва“ № 5, ет. 4, ап. 10
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: office@novamedtrading.com
Telefoon: +359 887864011
Fax: +359 887864011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 510.20 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 70
Perceel nr.: 1 - 6
Benaming:

L01XC03, L01XC07, L01XC13, L01XC14

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Рош“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131279951
Postadres: ж.к. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Бяло поле“ № 16
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: elitsa.chausheva@roche.com
Telefoon: +359 28184444
Fax: +359 28591199
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 922 900.35 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 71
Perceel nr.: 2 - 6
Benaming:

L01XE15

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Рош“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131279951
Postadres: жк. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Бяло поле“ № 16
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: elitsa.chausheva@roche.com
Telefoon: +359 28184444
Fax: +359 28591199
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 439 982.16 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 75
Perceel nr.: 1 - 7
Benaming:

B03XA01, B03XA01, H02AB02, L01BA04, L01BC02, L01CA04, L01DB03, L01XA02, L01XC03

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Софарма Трейдинг“ АД
Nationaal identificatienummer: 103267194
Postadres: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сгр. А, ет. 12
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1758
Land: Bulgarije
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Telefoon: +359 28133660
Fax: +359 28133666
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 666.65 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 76
Perceel nr.: 2 - 7
Benaming:

L01XE17, L01XX17, L01XX46, L03AA02

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203283623
Postadres: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg
Telefoon: +359 29658851
Fax: +359 29658828
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 709.20 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020