Leveringen - 577444-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Săpoca: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2020/S 234-577444

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca
Nationaal identificatienummer: 3724415
Postadres: Str. Principală nr. 117
Plaats: Săpoca
NUTS-code: RO222 Buzău
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dima Monica
E-mail: achizitii@hsapoca.ro
Telefoon: +40 238528145/6/7
Fax: +40 238528474
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://hsapoca.ro/
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Antiseptice și dezinfectanți

Referentienummer: 37224415/2019/8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Produsele ce urmeaza a se achizitiona prin prezentul acord-cadru de furnizare antiseptice și dezinfectanți sunt produse necesare pentru dezinfectia si intretinerea igienei pacientilor internati in spital. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15 zile.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 286 610.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detergent dezinfectant pentru masinile automate de spalat vase

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Sapoca com Sapoca jud Buzau

Sectia Ojasca com Unguriu jud Buzau

Sectia Nifon com Magura jud Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Detergent dezinfectant pentru masinile automate de spalat vase

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant clorigen pentru suprafete

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Sapoca com Sapoca jud Buzau

Sectia Ojasca com Unguriu jud Buzau

Sectia Nifon com Magura Jud Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant clorigen pentru suprafete

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant detergent pentru suprafete cu risc scazut

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Sapoca com Sapoca jud Buzau

Sectia Ojasca com Unguriu

Sectia Nifon com Magura

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant detergent pentru suprafete cu risc scazut cantitatea minima 200 litrii -cantitatea maxima 4800 litrii

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant pentru dezinfectia mainilor prin frecare

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Spoca com Sapoca jud Buzau

Sectia Ojasca com Unguriu jud Buzau

Sectia Nifon com Unguriu Jud Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant pentru dezinfectia mainilor prin frecare

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant rapid pentru suprafete si aparatura medicala -aplicare prin pulverizare

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Sapoca com Sapoca Jud Buzau

Sectia Ojasca com Unguriu jud Buzau

Sectia Nifon com Magura jud Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant rapid pentru suprafete si aparatura medicala -aplicare prin pulverizare cantitatea minima 160 litrii -cantitate maxima 3840 litrii

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant rapid pentru dezinfectia suprafetelor, aparaturii medicale si aeromicroflorei

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Sapoca com Sapoca jud Buzau

Sectia Ojasca com Unguriu jud Buzau

Sectia Nifon com Magura jud Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfectant rapid pentru dezinfectia suprafetelor, aparaturii medicale si aeromicroflorei

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sapun dezinfectant pentru dezinfectia mainilor prin spalare

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Sapoca com Sapoca jud Buzau

Sectia Ojasca com Unguriu jud Buzau

Sectia Nifon com Magura jud Buzau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sapun dezinfectant pentru dezinfectia mainilor prin spalare

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 235-575238
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5797
Perceel nr.: 6
Benaming:

Sapun dezinfectant pentru dezinfectia mainilor prin spalare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G&M 2000 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4057646
Postadres: Strada Bianu Ioan, filolog, Nr. 45, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011091
Land: Roemenië
E-mail: istrate@gm2000.ro
Telefoon: +40 212226750
Fax: +40 212225183
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.BRAUN MEDICAL
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Strada Principala, Nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907
Internetadres: www.bbraun.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDISAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 19225535
Postadres: Strada Crisan, Nr. 10A
Plaats: Ploiesti
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100468
Land: Roemenië
E-mail: medisancom@yahoo.com
Telefoon: +40 244590741
Fax: +40 244590741
Internetadres: www.medisan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 000.00 RON
Laagste offerte: 76 800.00 RON / Hoogste offerte: 105 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5798
Perceel nr.: 7
Benaming:

Detergent dezinfectant pentru masinile automate de spalat vase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ECOLAB
Nationaal identificatienummer: RO 10543381
Postadres: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700545
Land: Roemenië
E-mail: doriana.velciu@ecolab.com
Telefoon: +40 232222210
Fax: +40 232222250
Internetadres: www.ecolab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 880.00 RON
Laagste offerte: 34 680.00 RON / Hoogste offerte: 34 680.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5792
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dezinfectant rapid pentru suprafete si aparatura medicala -aplicare prin pulverizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G&M 2000 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4057646
Postadres: Strada Bianu Ioan, filolog, Nr. 45, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011091
Land: Roemenië
E-mail: istrate@gm2000.ro
Telefoon: +40 212226750
Fax: +40 212225183
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDISAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 19225535
Postadres: Strada Crisan, Nr. 10A
Plaats: Ploiesti
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100468
Land: Roemenië
E-mail: medisancom@yahoo.com
Telefoon: +40 244590741
Fax: +40 244590741
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 240.00 RON
Laagste offerte: 61 440.00 RON / Hoogste offerte: 107 520.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5794
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dezinfectant rapid pentru dezinfectia suprafetelor, aparaturii medicale si aeromicroflorei

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIO HYGIENE
Nationaal identificatienummer: RO 29674809
Postadres: Strada Pisoni, ing., Nr. 24, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010928
Land: Roemenië
E-mail: office@biohygiene.ro
Telefoon: +40 212114001
Fax: +40 212110344
Internetadres: www.biohygiene.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 216 000.00 RON
Laagste offerte: 129 600.00 RON / Hoogste offerte: 129 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5793
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dezinfectant detergent pentru suprafete cu risc scazut

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDISAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 19225535
Postadres: Strada Crisan, Nr. 10A
Plaats: Ploiesti
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100468
Land: Roemenië
E-mail: medisancom@yahoo.com
Telefoon: +40 244590741
Fax: +40 244590741
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 288 000.00 RON
Laagste offerte: 168 000.00 RON / Hoogste offerte: 168 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5795
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dezinfectant clorigen pentru suprafete

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDISAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 19225535
Postadres: Strada Crisan, Nr. 10A
Plaats: Ploiesti
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100468
Land: Roemenië
E-mail: medisancom@yahoo.com
Telefoon: +40 244590741
Fax: +40 244590741
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 040.00 RON
Laagste offerte: 50 400.00 RON / Hoogste offerte: 50 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5796
Perceel nr.: 5
Benaming:

Dezinfectant pentru dezinfectia mainilor prin frecare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PRO INTEGRATOR
Nationaal identificatienummer: RO29359178
Postadres: Strada Soseaua Alexandriei, Nr. 544
Plaats: Bragadiru
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 07025
Land: Roemenië
E-mail: office@prointegrator.ro
Telefoon: +40 214481499
Fax: +40 214481487
Internetadres: www.prointegrator.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION
Nationaal identificatienummer: RO 32521457
Postadres: Strada Maniu Iuliu, Nr. 6D
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 061102
Land: Roemenië
E-mail: office@cleaninglogistic.ro
Telefoon: +40 213170236
Fax: +40 213170256
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G&M 2000 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4057646
Postadres: Strada Bianu Ioan, filolog, Nr. 45, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011091
Land: Roemenië
E-mail: istrate@gm2000.ro
Telefoon: +40 212226750
Fax: +40 212225183
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 000.00 RON
Laagste offerte: 33 600.00 RON / Hoogste offerte: 43 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5805
Perceel nr.: 7
Benaming:

Detergent dezinfectant pentru masinile automate de spalat vase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ECOLAB
Nationaal identificatienummer: RO 10543381
Postadres: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700545
Land: Roemenië
E-mail: doriana.velciu@ecolab.com
Telefoon: +40 232222210
Fax: +40 232222250
Internetadres: www.ecolab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 880.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 190.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10603
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dezinfectant rapid pentru suprafete si aparatura medicala -aplicare prin pulverizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDISAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 19225535
Postadres: Strada Crisan, Nr. 10A
Plaats: Ploiesti
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100468
Land: Roemenië
E-mail: medisancom@yahoo.com
Telefoon: +40 244590741
Fax: +40 244590741
Internetadres: www.medisan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 240.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11030
Perceel nr.: 7
Benaming:

Detergent dezinfectant pentru masinile automate de spalat vase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ECOLAB
Nationaal identificatienummer: RO 10543381
Postadres: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700545
Land: Roemenië
E-mail: doriana.velciu@ecolab.com
Telefoon: +40 232222210
Fax: +40 232222250
Internetadres: www.ecolab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 880.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 080.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22277
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dezinfectant rapid pentru suprafete si aparatura medicala -aplicare prin pulverizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDISAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 19225535
Postadres: Strada Crisan, Nr. 10A
Plaats: Ploiesti
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100468
Land: Roemenië
E-mail: medisancom@yahoo.com
Telefoon: +40 244590741
Fax: +40 244590741
Internetadres: www.medisan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 240.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22279
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dezinfectant detergent pentru suprafete cu risc scazut

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDISAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 19225535
Postadres: Strada Crisan, Nr. 10A
Plaats: Ploiesti
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100468
Land: Roemenië
E-mail: medisancom@yahoo.com
Telefoon: +40 244590741
Fax: +40 244590741
Internetadres: www.medisan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 288 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26175
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dezinfectant rapid pentru dezinfectia suprafetelor, aparaturii medicale si aeromicroflorei

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIO HYGIENE
Nationaal identificatienummer: RO 29674809
Postadres: Strada Pisoni, ing., Nr. 24, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010928
Land: Roemenië
E-mail: office@biohygiene.ro
Telefoon: +40 212114001
Fax: +40 212110344
Internetadres: www.biohygiene.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 216 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29288
Perceel nr.: 7
Benaming:

Detergent dezinfectant pentru masinile automate de spalat vase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ECOLAB
Nationaal identificatienummer: RO 10543381
Postadres: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700545
Land: Roemenië
E-mail: doriana.velciu@ecolab.com
Telefoon: +40 232222210
Fax: +40 232222250
Internetadres: www.ecolab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 880.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 680.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18558
Perceel nr.: 7
Benaming:

Detergent dezinfectant pentru masinile automate de spalat vase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ECOLAB
Nationaal identificatienummer: RO 10543381
Postadres: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700545
Land: Roemenië
E-mail: doriana.velciu@ecolab.com
Telefoon: +40 232222210
Fax: +40 232222250
Internetadres: www.ecolab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 880.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 700.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5801
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dezinfectant rapid pentru dezinfectia suprafetelor, aparaturii medicale si aeromicroflorei

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIO HYGIENE
Nationaal identificatienummer: RO 29674809
Postadres: Strada Pisoni, ing., Nr. 24, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010928
Land: Roemenië
E-mail: office@biohygiene.ro
Telefoon: +40 212114001
Fax: +40 212110344
Internetadres: www.biohygiene.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 216 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16206
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dezinfectant rapid pentru dezinfectia suprafetelor, aparaturii medicale si aeromicroflorei

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIO HYGIENE
Nationaal identificatienummer: RO 29674809
Postadres: Strada Pisoni, ing., Nr. 24, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010928
Land: Roemenië
E-mail: office@biohygiene.ro
Telefoon: +40 212114001
Fax: +40 212110344
Internetadres: www.biohygiene.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 216 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 740.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19182
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dezinfectant rapid pentru dezinfectia suprafetelor, aparaturii medicale si aeromicroflorei

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIO HYGIENE
Nationaal identificatienummer: RO 29674809
Postadres: Strada Pisoni, ing., Nr. 24, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010928
Land: Roemenië
E-mail: office@biohygiene.ro
Telefoon: +40 212114001
Fax: +40 212110344
Internetadres: www.biohygiene.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 216 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29231
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dezinfectant rapid pentru dezinfectia suprafetelor, aparaturii medicale si aeromicroflorei

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIO HYGIENE
Nationaal identificatienummer: RO 29674809
Postadres: Strada Pisoni, ing., Nr. 24, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010928
Land: Roemenië
E-mail: office@biohygiene.ro
Telefoon: +40 212114001
Fax: +40 212110344
Internetadres: www.biohygiene.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 216 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 920.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22278
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dezinfectant clorigen pentru suprafete

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MEDISAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 19225535
Postadres: Strada Crisan, Nr. 10A
Plaats: Ploiesti
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100468
Land: Roemenië
E-mail: medisancom@yahoo.com
Telefoon: +40 244590741
Fax: +40 244590741
Internetadres: www.medisan.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 040.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca – Contencios administrativ
Postadres: Comuna Săpoca, județul Buzău
Plaats: Săpoca
Postcode: 127540
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@hsapoca.ro
Telefoon: +40 238528145/6/7
Fax: +40 0238/528474
Internetadres: http://hsapoca.ro/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020