Leveringen - 577460-2020

01/12/2020    S234

Litouwen-Vilnius: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 234-577460

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Nationaal identificatienummer: 188785847
Postadres: Saltoniškių g. 19
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-08105
Land: Litouwen
Contactpersoon: Gintarė Kanišauskaitė
E-mail: gintare.kanisauskaite@policija.lt
Telefoon: +370 52719729
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://policija.lrv.lt/
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5301
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

12 kvietimas. Kompiuterinė įranga

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— 1 pirkimo dalis – nešiojamojo kompiuterio pajungimo stotelės (minimalus kiekis – 140 vnt.) įsigijimas ir pristatymas,

— 2 pirkimo dalis – belaidžių ausinių (minimalus kiekis – 30 vnt.) įsigijimas ir pristatymas,

— 3 pirkimo dalis – laidinių ausinių vaizdo konferencijoms (minimalus kiekis – 34 vnt.) įsigijimas ir pristatymas,

— 4 pirkimo dalis – bevielių prieigos taškų (minimalus kiekis – 11 vnt.) įsigijimas ir pristatymas.

Esant poreikiui ir finansavimui, pirkėjas turi teisę įsigyti iki 30 proc. pirkimo sąlygose nurodyto prekių kiekio.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 971.14 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nešiojamojo kompiuterio pajungimo stotelės

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32342100 Koptelefoons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nešiojamojo kompiuterio pajungimo stotelės (minimalus kiekis – 140 vnt.) įsigijimas ir pristatymas (esant poreikiui ir finansavimui, pirkėjas turi teisę papildomai įsigyti iki 30 proc. nurodyto preliminaraus (minimalaus) prekių kiekio).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Papildoma 12 mėn. garantija / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belaidės ausinės

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32342100 Koptelefoons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Belaidžių ausinių (minimalus kiekis – 30 vnt.) įsigijimas ir pristatymas (esant poreikiui ir finansavimui, pirkėjas turi teisę papildomai įsigyti iki 30 proc. nurodyto preliminaraus (minimalaus) prekių kiekio).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Papildoma 12 mėn. garantija / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laidinės ausinės vaizdo konferencijoms

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32342100 Koptelefoons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Laidinių ausinių vaizdo konferencijoms (minimalus kiekis – 34 vnt.) įsigijimas ir pristatymas (esant poreikiui ir finansavimui, pirkėjas turi teisę papildomai įsigyti iki 30 proc. nurodyto preliminaraus (minimalaus) prekių kiekio).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Papildoma 12 mėn. garantija / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bevieliai prieigos taškai

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32342100 Koptelefoons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bevielių prieigos taškų (minimalus kiekis – 11 vnt.) įsigijimas ir pristatymas (esant poreikiui ir finansavimui, pirkėjas turi teisę papildomai įsigyti iki 30 proc. nurodyto preliminaraus (minimalaus) prekių kiekio).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Papildoma 12 mėn. garantija / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 024-053097
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5-ST2-350
Perceel nr.: 1
Benaming:

Nešiojamojo kompiuterio pajungimo stotelės

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „EIT sprendimai“
Nationaal identificatienummer: 226107940
Postadres: J. Rutkausko g. 6
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 080.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5-ST2-353
Perceel nr.: 2
Benaming:

Belaidės ausinės

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Elipsis“
Nationaal identificatienummer: 300629245
Postadres: Verkių g. 5
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 107.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Žodinė sutartis
Perceel nr.: 3
Benaming:

Laidinės ausinės vaizdo konferencijoms

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Diremus“
Nationaal identificatienummer: 300774447
Postadres: A.Juozapavičiaus pr. 64
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 702.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5-ST2-359
Perceel nr.: 4
Benaming:

Bevieliai prieigos taškai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Blue Bridge MSP“
Nationaal identificatienummer: 301489547
Postadres: J. Jasinskio g. 16A
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 081.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

DPS konkursas „12 kvietimas. Kompiuterinė įranga“ taikant dinaminę pirkimų sistemą „Kompiuterinė, radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga“ (CVP IS Nr. 430093).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020