Leveringen - 577463-2020

01/12/2020    S234

Letland-Limbaži: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 234-577463

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Limbažu novada pašvaldība
Nationaal identificatienummer: 90009114631
Postadres: Rīgas iela 16
Plaats: Limbaži
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-4001
Land: Letland
Contactpersoon: Evija Mežinska
E-mail: dome@limbazi.lv
Telefoon: +371 64070638
Fax: +371 64070870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.limbazi.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/301
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pamatskolām un Skultes pirmsskolas izglītības iestādei “Aģupīte”

Referentienummer: LNP 2020/50
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 861.63 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Svaigas gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Limbažu novada Pāles pamatskolai

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Limbažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Aģupīte”

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 150-367041

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Svaigas gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Limbažu novada Pāles pamatskolai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
Nationaal identificatienummer: 42403012397
Postadres: Rīgas iela 22
Plaats: Rēzekne
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-4601
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 196.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21
Perceel nr.: 21
Benaming:

Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Limbažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Aģupīte”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
Nationaal identificatienummer: 42403012397
Postadres: Rīgas iela 22
Plaats: Rēzekne
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-4601
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 664.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020