Leveringen - 577465-2020

01/12/2020    S234

Litouwen-Vilnius: Politie-uniformen

2020/S 234-577465

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Nationaal identificatienummer: 188608252
Postadres: Savanorių pr. 2
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03116
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jelena Beliakova
E-mail: jelena.beliakova@vsat.vrm.lt
Telefoon: +370 52198609
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pasienis.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5783
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tarnybinės uniformos pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811200 Politie-uniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pirkimo objektas – tarnybinės uniformos pirkimas.

Šis pirkimas yra skirstomas į dvi dalis. Sutartis sudaroma kiekvienai pirkimo daliai atskirai, o jeigu tas pats tiekėjas laimi pirkimą abiem pirkimo dalims, gali būti sudaroma viena sutartis abiem pirkimo objekto dalims:

— pirmoji pirkimo dalis – lauko uniformos vasarinė kepurė,

— antroji pirkimo dalis – lauko uniformos kaklamautė.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 107 438.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LU vasarinės kepurės

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18443340 Petten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Savanorių pr. 2, Vilnius.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Planuojama įsigyti iki 4 000 vnt.

Skiriama lėšų suma – 50 000,00 EUR su PVM.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LU kaklamautės

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18422000 Sjaals
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Savanorių pr. 2, Vilnius.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Planuojama įsigyti iki 8 000 vnt.

Skiriama lėšų suma – 80 000,00 EUR su PVM.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 185-446131
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21-16-538
Perceel nr.: 1
Benaming:

Tarnybinės uniformos pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Ivega“ ir Ko
Nationaal identificatienummer: 151473383
Postadres: Vytauto g. 18
Plaats: Marijampolė
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 322.31 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21-16-519
Perceel nr.: 2
Benaming:

Tarnybinės uniformos pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Verpena“
Nationaal identificatienummer: 134794878
Postadres: Bituko g. 27A
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 66 115.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Vykdant sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras tiekėjas turi teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020