Leveringen - 577480-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Sevilla: Elektrische voertuigen

2020/S 234-577480

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anónima Municipal (Lipasam)
Postadres: C/ Virgen de la Oliva, s/n
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41011
Land: Spanje
Contactpersoon: Departamento de Contratación
E-mail: licitaciones@lipasam.es
Telefoon: +34 955478000
Fax: +34 955478091
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lipasam.es/
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedad anónima municipal unipersonal
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de veintidós vehículos turismos eléctricos

Referentienummer: C.E. 23/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144900 Elektrische voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de veintidós vehículos turismos eléctricos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 368 034.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de veintidós vehículos turismos eléctricos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas / Weging: 19
Kwaliteitscriterium - Naam: Eficiencia medioambiental / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Seguridad y salud en el trabajo / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantías de fábrica / Weging: 11
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 4
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La entidad que resulte adjudicataria tendrá la obligación de tramitar en nombre de Lipasam la subvención del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves II) para cual Lipasam aportará veintidós vehículos para dar de baja con más de diez años de antigüedad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 157-381494
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Suministro de veintidós vehículos turismos eléctricos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cartuja Motor, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A41605932
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 368 034.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Recursos Contractuales Ayuntamiento de Sevilla
Postadres: C/ Francisco Carrión Mejías, 3, local 4
Plaats: Sevilla
Postcode: 41003
Land: Spanje
E-mail: tribunal.recursos@sevilla.org
Internetadres: http://www.sevilla.org/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Recursos Contractuales Ayuntamiento de Sevilla
Postadres: C/ Francisco Carrión Mejías, 3, local 4
Plaats: Sevilla
Postcode: 41003
Land: Spanje
E-mail: tribunal.recursos@sevilla.org
Internetadres: http://www.sevilla.org
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020