Leveringen - 577486-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Barcelona: Chirurgische implantaten

2020/S 234-577486

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1
Nationaal identificatienummer: G64172513
Postadres: Avenida Josep Tarradellas, 14-18
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08029
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1
E-mail: mesacontratacion@mc-mutual.com
Telefoon: +34 934051244
Fax: +34 934108828
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mc-mutual.com/extranet/home.do
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0hh0kJ5bEWUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de prótesis quirúrgicas para clínicas MC Mutual en Barcelona y Madrid

Referentienummer: N202000326
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184100 Chirurgische implantaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de prótesis quirúrgicas para clínicas MC Mutual en Barcelona y Madrid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 940.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prótesis de cadera

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dirección de Contratación. Avenida de Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prótesis de cadera.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Oferta técnica evaluable de forma automática / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Dos posibles prórrogas de doce meses.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prótesis de rodilla

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dirección de Contratación. Avenida de Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prótesis de rodilla.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Oferta técnica evaluable de forma automática / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Dos posibles prórrogas de doce meses.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prótesis de miembro superior

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dirección de Contratación. Avenida de Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prótesis de miembro superior.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Oferta técnica evaluable de forma automática / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Dos posibles prórrogas de doce meses.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prótesis de tobillo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dirección de Contratación. Avenida de Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prótesis de tobillo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Oferta técnica evaluable de forma automática / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Dos posibles prórrogas de doce meses.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prótesis total de codo

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dirección de Contratación. Avenida de Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prótesis total de codo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Oferta técnica evaluable de forma automática / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Dos posibles prórrogas de doce meses.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 115-278524
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N20200032604
Perceel nr.: 4
Benaming:

Prótesis de tobillo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Exactech Ibérica, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B33975814
Postadres: Parque Tecnológico de Asturias, 5
Plaats: Llanera
NUTS-code: ES120 Asturias
Postcode: 33428
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 940.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Dirección de Contratación
Postadres: Avenida de Josep Tarradellas, 14-18
Plaats: Barcelona
Postcode: 08029
Land: Spanje
Internetadres: https://www.mc-mutual.com
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Dirección de Contratación
Postadres: Avenida de Josep Tarradellas, 14-18
Plaats: Barcelona
Postcode: 08029
Land: Spanje
Internetadres: https://www.mc-mutual.com
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020