Leveringen - 577496-2020

01/12/2020    S234

Estland-Tallinn: OK-instrumenten

2020/S 234-577496

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Nationaal identificatienummer: 90006399
Postadres: J. Sütiste tee 19
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 13419
Land: Estland
Contactpersoon: Berit Silvet
E-mail: info@regionaalhaigla.ee
Telefoon: +372 6172012
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regionaalhaigla.ee
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Staplerid ja klipsid 2

Referentienummer: 225669
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162200 OK-instrumenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Staplerite ja klipside ostmine

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 54 685.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ringstapler 31mm

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162200 OK-instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ringstapler 31mm

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ringstapler diameetriga 31mm on akutoitega / Weging: 20.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Ringstapleril on suletud klambrikõrguse reguleerimise võimalus vahemikus vähemalt 1,5–2,2 mm. / Weging: 20.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ajuarteri aneurüsmi klipsid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162200 OK-instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajuarteri aneurüsmi klipsid

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 200-484552
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.2-14/3018-1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Osa 2 - Scanmed Group OÜ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Scanmed Group OÜ
Nationaal identificatienummer: 12008290
Postadres: Sära tee 11-1
Plaats: Rae vald
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 75312
Land: Estland
E-mail: aigar.terasmaa@scanmed.ee
Internetadres: www.scanmed.ee
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 685.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.2-14/3000-1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Osa 1 - Johnson&Johnson AB Eesti filiaal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Johnson & Johnson AB Eesti filiaal
Nationaal identificatienummer: 10888593
Postadres: Lõõtsa tn 2a
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 11415
Land: Estland
E-mail: cservee@its.jnj.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Täiendava informatsiooni saamiseks hanke kohta esitada kirjalikud küsimused riigihangete registri vahendusel, olles selleks eelnevalt registreerunud konkreetse hanke juurde. Kirjalikuks pöördumiseks loetakse ainult riigihangete registri vahendusel esitatud küsimused.

2) Kui edukal pakkujal ei ole püsivat tegevuskohta Eesti Vabariigis ja hankija peab seetõttu tasuma ostetavalt kaubalt/teenuselt pöördkäibemaksu, sõlmitakse hankeleping ilma käibemaksuta müügihinnaga ja tarneklausliga DDP, välja arvatud EV käibemaks.

3) Hankemenetluses osalejal ei ole õigust nõuda hanke korraldajalt pakkumuse tegemisega seotud kulude korvamist.

4) Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis mõnele riigihangete seaduse § 88 lg 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020