Leveringen - 577498-2020

01/12/2020    S234

Estland-Tallinn: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2020/S 234-577498

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tallinna Linnakantselei
Nationaal identificatienummer: 75014920
Postadres: Vabaduse väljak 7
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 15199
Land: Estland
Contactpersoon: Kaja Kangur
E-mail: lvpost@tallinnlv.ee
Telefoon: +372 6404723
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tallinn.ee
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Nationaal identificatienummer: 10822068
Postadres: Ravi tn 18
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10138
Land: Estland
Contactpersoon: Kaja Kangur
E-mail: info@itk.ee
Telefoon: +372 6404723
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.itk.ee
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sihtasutus Tallinna Lastehaigla
Nationaal identificatienummer: 90006590
Postadres: Tervise tn 28
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 13419
Land: Estland
Contactpersoon: Kaja Kangur
E-mail: lastehaigla@lastehaigla.ee
Telefoon: +372 6404723
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lastehaigla.ee
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sihtasutus Tallinna Lauluväljak
Nationaal identificatienummer: 90008436
Postadres: Narva mnt 95
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10127
Land: Estland
Contactpersoon: Kaja Kangur
E-mail: info@lauluvaljak.ee
Telefoon: +372 6404723
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lauluvaljak.ee
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ehituskaupade ostmine

Referentienummer: 228520
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ehituskaupade ostmine

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ehituskaupade ostmine

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 203-492910
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Hankija ei ole riigihanget osadeks jaganud, sest riigihanke esemest tulenevalt ei ole see otstarbekas.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020