Leveringen - 577499-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Seini: Maïs

2020/S 234-577499

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Orașul Seini
Nationaal identificatienummer: 3627765
Postadres: Piața Unirii nr. 16
Plaats: Seini
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435400
Land: Roemenië
Contactpersoon: Gabriela Florica Tulbure
E-mail: primariaseini@yahoo.com
Telefoon: +40 262491090
Fax: +40 262491000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.seini.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare porumb siloz, la stația biogaz a orașului Seini, pe o perioada de patru ani, începând cu data 1.1.2020

Referentienummer: PAAP1015616/3627765
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03211200 Maïs
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Incheierea unui acord-cadru de furnizare porumb siloz pe o perioada de patru ani, incepand cu 1.1.2020.

Furnizarea se face pe baza de comanda, respectiv contracte subsecvente.

Cantitatea minima este de trei tone pe zi, iar maxima de șapte tone pe zi, zilnic 365 zile/an, patru ani.

Autoritatea contractanta nefiind obligata de a achizitiona cantitatea maxima, dar avand obigatia de a nu depasi cantitatea maxima.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 410 655.82 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Localitatea Seini, strada Fermelor nr. 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Incheierea unui acord-cadru pe patru ani, incepand cu data 1.1.2020, privind furnizarea a minimum trei tone/zi, maximum șapte tone/zi, zilnic, pe baza de comanda, respectiv contracte subsecvente.

Porumbul siloz este necesar pt. bunafunctionare a statiei de producere a biogazului din orasul Seini.

Autoritatea contractanta nu este obligata sa achizitioneze cantitatea maxima, dar este obligata sa nu depaseasca aceasta cantitate.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 161-395857
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10222
Benaming:

Contract subsecvent furnizare siloz luna octombrie 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8060
Benaming:

Contract subsecvent furnizare siloz luna septembrie 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 976.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 976.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7026
Benaming:

Contract subsecvent de furnizare siloz pe luna august 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprinderea Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Strada GEORGE COSBUC, Nr. 8
Plaats: Negresti-Oas
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4876
Benaming:

Contract subsecvent furnizare siloz pe luna iunie 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 552 950.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3981
Benaming:

Contract subsecvent 5 de furnizare siloz în luna mai 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2123
Benaming:

Contract subsecvent 3 furnizare siloz luna martie 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Cosbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.02 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.02 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5/06.01.2020
Benaming:

Contract subsecvent de furnizare 1 pe luna ianuarie 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 552 950.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6221
Benaming:

Acord-cadru de furnizare porumb siloz la Stația Biogaz a orașului Seini pe o perioada de patru ani 1.1.2020-31.12.2024

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 555 000.00 RON
Laagste offerte: 2 552 950.00 RON / Hoogste offerte: 2 552 950.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1089/03.02.2020
Benaming:

Contract subsecvent de furnizare 2 pe luna februarie 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 976.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 976.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3189
Benaming:

Contract subsecvent 4 de furnizare siloz în luna aprilie 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 976.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 976.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5970
Benaming:

Contract subsecvent furnizare siloz luna iulie 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11983
Benaming:

Contract subsecvent noiembrie 2020 de furnizare siloz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 976.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 976.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12084
Benaming:

Contract subsecvent furnizare siloz decembrie 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Berinde Maria Alina Întreprindere Individuală
Nationaal identificatienummer: RO26022088
Postadres: Str. George Coșbuc nr. 8
Plaats: Negrești-Oaș
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 445200
Land: Roemenië
E-mail: berinde.maria2019@gmail.com
Telefoon: +40 747036510
Internetadres: www.e-licitatie.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 975.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: UAT orașul Seini, judeȚul Maramureș
Postadres: Piața Unirii nr. 16, persoana de contact: Stef Andrada – responsabil achiziții, Bodea Octavian – viceprimar, Salavastru Ilie – șef Stația Biogaz, Danci Gabriela – consilier juridic
Plaats: Seini
Postcode: 435400
Land: Roemenië
E-mail: primariaseini@yahoo.com
Telefoon: +40 262491090
Fax: +40 262491000
Internetadres: WWW.SEINI.RO
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020