Leveringen - 577508-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Orthopedische implantaten

2020/S 234-577508

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”
Nationaal identificatienummer: 4364594
Postadres: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010825
Land: Roemenië
Contactpersoon: Împăratu Anca
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telefoon: +40 213115840
Fax: +40 213115840
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.suumc.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiale sanitare ortopedie

Referentienummer: 4364594202043
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183100 Orthopedische implantaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare materiale sanitare, conform caietului de sarcini si sectiunii II.2) „Lista loturi”. Aut. contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 11 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1) din „Fisa de date”. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 441 117.00 RON / Hoogste offerte: 2 446 837.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem gama lung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC 50 buc./max. AC 100 buc., cant. min. ctr. sub. 1 buc./max. ctr. sub. 10 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare maximă contract subsecvent 31 100,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cablu

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44320000 Kabel en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC 400 buc./max. AC 800 buc., cant. min. ctr. sub. 1 buc./max. ctr. sub. 30 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare maximă contract subsecvent 20 640,30 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Placa periprotetică tip hook

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC 50 buc./max. AC 100 buc., cant. min. ctr. sub. 1 buc./max. ctr. sub. 10 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare maximă contract subsecvent 33 950,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tija advanced canulată humerus

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33158000 Apparatuur voor elektrische, elektromagnetische en mechanische behandeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC 50 buc./max. AC 100 buc., cant. min. ctr. sub. 1 buc./max. ctr. sub. 50 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare maximă contract subsecvent 137 614,50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem gama scurt

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC 250 buc./max. AC 500 buc., cant. min. ctr. sub. 1 buc./max. ctr. sub. 50 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare maximă contract subsecvent 107 500,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de drenaj toracic tricameral

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC 800 buc./max. AC 2 000 buc., cant. min. ctr. sub. 1 buc./max. ctr. sub. 800 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare maximă contract subsecvent 120 000,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Placă periprotetică dreapta

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC 20 buc./max. AC 40 buc., cant. min. ctr. sub. 1 buc./max. ctr. sub. 5 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare maximă contract subsecvent 10 900,00 RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 141-346252
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47/13.11.2020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Sistem gama lung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stryker România S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 12704530
Postadres: Str. Iuliu Maniu nr. 7, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 061072
Land: Roemenië
E-mail: cristina.iakab@stryker.com
Telefoon: +40 215299115
Fax: +40 215299199
Internetadres: www.stryker.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 386 000.00 RON
Laagste offerte: 974 500.00 RON / Hoogste offerte: 974 500.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47/13.11.2020
Perceel nr.: 3
Benaming:

Placa periprotetică tip hook

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sportmed Systems
Nationaal identificatienummer: RO29807808
Postadres: Str. Tândală nr. 13
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031882
Land: Roemenië
E-mail: bdobre@sportmedsystems.ro
Telefoon: +40 723378727
Fax: +40 311054287
Internetadres: www.sportmedsystems.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 252 337.00 RON
Laagste offerte: 1 252 337.00 RON / Hoogste offerte: 1 252 337.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47/13.11.2020
Perceel nr.: 6
Benaming:

Aparat de drenaj toracic tricameral

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grazy Price Medical Import Export S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 18258178
Postadres: Str. Armoniei nr. 4, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020725
Land: Roemenië
E-mail: valentin@grazy-price.ro
Telefoon: +40 212124649
Fax: +40 212124683
Internetadres: www.grazy-price.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rombiomedica
Nationaal identificatienummer: RO 8936885
Postadres: Str. Paris nr. 48
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011815
Land: Roemenië
E-mail: lorena.gogot@rombiomedica.com
Telefoon: +40 212302390
Fax: +40 212302391
Internetadres: www.rombiomedica.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha Medical S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 13878004
Postadres: Str. Sandu-Aldea Constantin nr. 22, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 012065
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@alphamedical.ro
Telefoon: +40 213231423
Fax: +40 213231418
Internetadres: www.alphamedical.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 RON
Laagste offerte: 214 280.00 RON / Hoogste offerte: 220 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Biroul juridic (șef Birou – Col. Just. Mil. Georgescu George)
Postadres: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1
Plaats: București
Postcode: 010825
Land: Roemenië
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telefoon: +40 213115840
Fax: +40 213115840
Internetadres: www.suumc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020