Leveringen - 577516-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Huelva: Detectie- en analyseapparatuur

2020/S 234-577516

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rectorado de la Universidad de Huelva
Nationaal identificatienummer: Q7150008F
Postadres: C/ Doctor Cantero Cuadrado, 6
Plaats: Huelva
NUTS-code: ES615 Huelva
Postcode: 21071
Land: Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad de Huelva
E-mail: contratacion.suministros@sc.uhu.es
Telefoon: +34 959218054
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=buor3Usoj7IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de teledetección láser e hiperespectral aérea y terrestre de última generación para la Universidad de Huelva, proyecto: (EQC2019-006195-P FEDER/AEI)

Referentienummer: S-14-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38430000 Detectie- en analyseapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de teledetección láser e hiperespectral aérea y terrestre de última generación para la Universidad de Huelva, proyecto: (EQC2019-006195-P FEDER/AEI).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 621 405.71 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sensores hiperespectrales y Lidar

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000 Detectie- en analyseapparatuur
34100000 Motorvoertuigen
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34711000 Helicopters en vliegtuigen
35512400 Onbemande onderzeeërs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615 Huelva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

sensores hiperespectrales y Lidar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Las características que superen las establecidas en los pliegos que reducen en la funcionalidad del producto / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración del plan de formación específico y asistencia técnica para la formación en los equipos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Asistencia técnica / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Compromiso de entrega de certificaciones de calibración / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo suministro de fungibles y repuestos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Proximidad de sede / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Plazo de ejecución / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto FEDER: financiado en una cuantía del 80 %, ref. EQC2019-006195-P FEDER/AEI.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RPAS (dron) helicóptero

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000 Detectie- en analyseapparatuur
34100000 Motorvoertuigen
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34711000 Helicopters en vliegtuigen
35512400 Onbemande onderzeeërs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615 Huelva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RPAS (dron) helicóptero.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Las características que superen las establecidas en los pliegos que reducen en la funcionalidad del producto / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración del plan de formación específico y asistencia técnica para la formación en los equipos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Asistencia técnica / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Compromiso de entrega de certificaciones de calibración / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo suministro de fungibles y repuestos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Proximidad de sede / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Plazo de ejecución / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto FEDER: financiado en una cuantía del 80 %, ref. EQC2019-006195-P FEDER/AEI.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plataforma terrestre robotizada y automática

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000 Detectie- en analyseapparatuur
34100000 Motorvoertuigen
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34711000 Helicopters en vliegtuigen
35512400 Onbemande onderzeeërs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615 Huelva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plataforma terrestre robotizada y automática.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Las características que superen las establecidas en los pliegos que reducen en la funcionalidad del producto / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración del plan de formación específico y asistencia técnica para la formación en los equipos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Asistencia técnica / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Compromiso de entrega de certificaciones de calibración / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo suministro de fungibles y repuestos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Proximidad de sede / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Plazo de ejecución / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto FEDER: financiado en una cuantía del 80 %, ref. EQC2019-006195-P FEDER/AEI.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mini submarino remotamente operado (ROV)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000 Detectie- en analyseapparatuur
34100000 Motorvoertuigen
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34711000 Helicopters en vliegtuigen
35512400 Onbemande onderzeeërs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615 Huelva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mini submarino remotamente operado (ROV).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Las características que superen las establecidas en los pliegos que reduden en la funcionalidad del producto / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración del plan de formación específico y asistencia técnica para la formación en los equipos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Asistencia técnica / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Compromiso de entrega de certificaciones de calibración / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo suministro de fungibles y repuestos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Proximidad de sede / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Plazo de ejecución / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto FEDER: financiado en una cuantía del 80 %, ref. EQC2019-006195-P FEDER/AEI.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vehículo adaptado para el transporte del equipamiento

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38430000 Detectie- en analyseapparatuur
34100000 Motorvoertuigen
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34711000 Helicopters en vliegtuigen
35512400 Onbemande onderzeeërs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615 Huelva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vehículo adaptado para el transporte del equipamiento.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Las características que superen las establecidas en los pliegos que reducen en la funcionalidad del producto / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración del plan de formación específico y asistencia técnica para la formación en los equipos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Asistencia técnica / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Compromiso de entrega de certificaciones de calibración / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plazo suministro de fungibles y repuestos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Proximidad de sede / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Plazo de ejecución / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto FEDER: financiado en una cuantía del 80 %, ref. EQC2019-006195-P FEDER/AEI.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-329032
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2433/20
Perceel nr.: 1
Benaming:

Sensores Hiperespectrales y Lidar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alava Ingenieros, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28570190
Postadres: C/ Albasanz, 16
Plaats: MADRID
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28037
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 485 736.68 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 485 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2434/20
Perceel nr.: 2
Benaming:

RPAS (dron) helicóptero

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha Unmanned System, S. L.
Nationaal identificatienummer: B86928009
Postadres: Avenida de la Fuente Nueva, 14, nave 16A
Plaats: MADRID
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28703
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 895.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 895.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2435/20
Perceel nr.: 3
Benaming:

Plataforma terrestre robotizada y automática

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Robotnik Automation, S. L. L.
Nationaal identificatienummer: B97223630
Postadres: C/ Ciudad de Barcelona, 3A, Polígono Industrial Puente del Jarro
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46988
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 545.71 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 545.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2436/20
Perceel nr.: 4
Benaming:

Mini submarino remotamente operado (ROV)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Qstar, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B64928468
Postadres: C/ Carrer de la Pau, 12
Plaats: San Adrià de Besòs (Barcelona)
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08930
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 265.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 265.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n
Plaats: Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020