Leveringen - 577529-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Salamanca: Opslag- en opzoeksysteem (carrousels)

2020/S 234-577529

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
Nationaal identificatienummer: Q3769010D
Postadres: Paseo San Vicente, 58-182
Plaats: Salamanca
NUTS-code: ES415 Salamanca
Postcode: 37007
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
E-mail: uca.husa@saludcastillayleon.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CPRcCrj3MAwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Carruseles, sistema automatizado de dispensación y robots para el Servicio de Farmacia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Referentienummer: 2019-0-41 (2020009148)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42418400 Opslag- en opzoeksysteem (carrousels)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Carruseles, sistema automatizado de dispensación y robots para el Servicio de Farmacia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 477 568.11 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: automatización farmacia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42418400 Opslag- en opzoeksysteem (carrousels)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415 Salamanca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1: automatización farmacia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: funcionalidad y ergonomía 1 / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: configuraciones, modos de operación e interfaz 1 / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: experiencia de integración con sistemas de información 1 / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: memoria técnica de instalación 1 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: planificación y organización 1 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: prestaciones, capacidades y calidades 1 / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: funcionalidades y herramientas 1 / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Ampliación de garantía / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 44
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: dispensación ambulatoria

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48921000 Automatiseringssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415 Salamanca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2: dispensación ambulatoria.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: prestaciones, capacidades y calidades 2 / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: configuraciones, modos de operación, interfaz 2 / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: experiencia integración con sistemas de información 2 / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: funcionalidad y ergonomía 2 / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: funcionalidades y herramientas 2 / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: memoria técnica de instalación 2 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas del sistema: planificación y organización 2 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Ampliación de garantía / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 44
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 097-231243
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4610011963
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lote 2: dispensación ambulatoria

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Becton Dickinson Dispensing Spain, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B92465343
Plaats: Málaga
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 516 528.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 477 568.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Postadres: Plaza de la Catedral, 5
Plaats: Zamora
Postcode: 49001
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020