Leveringen - 577585-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Praag: Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen

2020/S 234-577585

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Nationaal identificatienummer: 61388998
Postadres: Dolejškova 1402/5
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 182 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Otidea avz, s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3
E-mail: miroslav.knob@otidea.cz
Telefoon: +420 732181247
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.it.cas.cz/
Adres van het kopersprofiel: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ae137fae-7cf5-4aef-8f8c-599414cf5249
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Věda a výzkum

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bio CCSu: Modul měření a regulace parametrů separačních procesů, opakované zadání

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Modul měření a regulace parametrů separačních procesů“.

Vybavení v rámci modulu pro měření a regulaci parametrů separačních procesů je potřeba k návrhu a realizaci experimentálního výzkumu kondenzačních dějů v expanzních mlžných komorách a k vývoji prototypu kondenzačního separátoru. Při realizaci kondenzačních procesů je nutné přesné měření parametrů experimentu, tak aby byla výsledná experimentální data věrohodně porovnatelná s teoretickými modely. Mezi hlavní sledované veličiny patří přesné měření a regulace průtoků jednotlivých tekutin experimentální aparaturou (např. argon, dusík, superkritické CO2, či kapalná voda a vodní pára). Z přesného měření průtoků a dále teplot a tlaků lze definovat složení dané směsi plynů. Průtoky plynů budou měřeny a regulovány pomocí Corriolisových průtokoměrů a proporcionálních ventilů. Průtokoměry budou využity jednak ke kontrolním měřením průtočného množství, ale hlavně ve spojení s regulačními ventily na plynná a kapalná media (zejména voda).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 196 321.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systém pro vyvození a měření vakua

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Modul měření a regulace parametrů separačních procesů“.

Vybavení v rámci modulu pro měření a regulaci parametrů separačních procesů je potřeba k návrhu a realizaci experimentálního výzkumu kondenzačních dějů v expanzních mlžných komorách a k vývoji prototypu kondenzačního separátoru. Při realizaci kondenzačních procesů je nutné přesné měření parametrů experimentu, tak aby byla výsledná experimentální data věrohodně porovnatelná s teoretickými modely. Mezi hlavní sledované veličiny patří přesné měření a regulace průtoků jednotlivých tekutin experimentální aparaturou (např. argon, dusík, superkritické CO2, či kapalná voda a vodní pára). Z přesného měření průtoků a dále teplot a tlaků lze definovat složení dané směsi plynů. Průtoky plynů budou měřeny a regulovány pomocí Corriolisových průtokoměrů a proporcionálních ventilů. Průtokoměry budou využity jednak ke kontrolním měřením průtočného množství, ale hlavně ve spojení s regulačními ventily na plynná a kapalná media (zejména voda) k regulaci průtoků jednotlivými větvemi experimentálních aparatur.

Důležitou roli při kondenzačních experimentech hraje vliv mechanických a chemických nečistot (prach, kovové částice, rezidentní maziva a oleje z výroby potrubí či z mazaných komponent ventilů apod.), které by ovlivnili experiment formou nežádoucích nukleačních jader a organických par. Experimentální aparatura musí být proto vyrobena z nákladných nemazaných komponent o vysoké čistotě. Vakuování aparatury, nutné před každým měřením kondenzace, musí být z tohoto důvodu provedeno pomocí nákladných bezolejových vývěv. Aparatury budou nejprve vakuovány pomocí bezolejové vývěvy na tlak cca do 0.06 mbar a následně turbomolekulární vývěvou na nízké vakuum až 5·10-10 mbar.

Modul bude využit pro experimentální výzkum kondenzačních dějů a vývoj prototypu separátoru pro ověření navržené metody separace, vyžadující přesná měření a regulaci parametrů procesů, aby bylo možné spolehlivě vyhodnotit parametry matematických modelů a účinnost separačních procesů v závislosti na provozních podmínkách. Bezolejové vývěvy budou použity pro účely vyvození vakua.

Některé části modulu budou dále využity pro experimenty s expanzními mlžnými komorami.

Veřejná zakázka je rozdělena na tyto dvě části:

1. Systém pro vyvození a měření vakua.

2. Systém pro měření a regulaci průtoků plynů a pro regulaci provozních parametrů prototypu separátoru.

Rozsah poptávaného plnění je pro každou část blíže specifikován v technické specifikaci plnění (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Vybraný dodavatel uzavře se zadavatelem smlouvu na veřejnou zakázku dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace na každou část veřejné zakázky zvlášť.

Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, několik částí nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Toto zadávací řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Evropské strukturální a investiční fondy

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systém pro měření a regulaci průtoků plynů a pro regulaci provozních parametrů prototypu separátoru

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Modul měření a regulace parametrů separačních procesů“.

Vybavení v rámci modulu pro měření a regulaci parametrů separačních procesů je potřeba k návrhu a realizaci experimentálního výzkumu kondenzačních dějů v expanzních mlžných komorách a k vývoji prototypu kondenzačního separátoru. Při realizaci kondenzačních procesů je nutné přesné měření parametrů experimentu, tak aby byla výsledná experimentální data věrohodně porovnatelná s teoretickými modely. Mezi hlavní sledované veličiny patří přesné měření a regulace průtoků jednotlivých tekutin experimentální aparaturou (např. argon, dusík, superkritické CO2, či kapalná voda a vodní pára). Z přesného měření průtoků a dále teplot a tlaků lze definovat složení dané směsi plynů. Průtoky plynů budou měřeny a regulovány pomocí Corriolisových průtokoměrů a proporcionálních ventilů. Průtokoměry budou využity jednak ke kontrolním měřením průtočného množství, ale hlavně ve spojení s regulačními ventily na plynná a kapalná media (zejména voda) k regulaci průtoků jednotlivými větvemi experimentálních aparatur.

Důležitou roli při kondenzačních experimentech hraje vliv mechanických a chemických nečistot (prach, kovové částice, rezidentní maziva a oleje z výroby potrubí či z mazaných komponent ventilů apod.), které by ovlivnili experiment formou nežádoucích nukleačních jader a organických par. Experimentální aparatura musí být proto vyrobena z nákladných nemazaných komponent o vysoké čistotě. Vakuování aparatury, nutné před každým měřením kondenzace, musí být z tohoto důvodu provedeno pomocí nákladných bezolejových vývěv. Aparatury budou nejprve vakuovány pomocí bezolejové vývěvy na tlak cca do 0.06 mbar a následně turbomolekulární vývěvou na nízké vakuum až 5·10-10 mbar.

Modul bude využit pro experimentální výzkum kondenzačních dějů a vývoj prototypu separátoru pro ověření navržené metody separace, vyžadující přesná měření a regulaci parametrů procesů, aby bylo možné spolehlivě vyhodnotit parametry matematických modelů a účinnost separačních procesů v závislosti na provozních podmínkách. Bezolejové vývěvy budou použity pro účely vyvození vakua.

Některé části modulu budou dále využity pro experimenty s expanzními mlžnými komorami.

Veřejná zakázka je rozdělena na tyto dvě části:

1. Systém pro vyvození a měření vakua.

2. Systém pro měření a regulaci průtoků plynů a pro regulaci provozních parametrů prototypu separátoru.

Rozsah poptávaného plnění je pro každou část blíže specifikován v technické specifikaci plnění (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Vybraný dodavatel uzavře se zadavatelem smlouvu na veřejnou zakázku dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace na každou část veřejné zakázky zvlášť.

Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, několik částí nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Toto zadávací řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Evropské strukturální a investiční fondy

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 116-281154
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Systém pro vyvození a měření vakua

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tevak, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 26689022
Postadres: K Horkám 421/28
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 102 00
Land: Tsjechië
E-mail: tevak@tevak.cz
Telefoon: +420 281924711
Internetadres: https://www.tevak.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 395 400.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 275 751.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Systém pro měření a regulaci průtoků plynů a pro regulaci provozních parametrů prototypu separátoru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: D-Ex Instruments, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 28256468
Postadres: Optátova 708/37
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 637 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@dex.cz
Telefoon: +420 541423211
Internetadres: https://www.dex.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 920 570.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 896 372.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020