Leveringen - 577586-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Zlín: Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel

2020/S 234-577586

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27661989
Postadres: Havlíčkovo nábřeží 600
Plaats: Zlín
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
Postcode: 760 01
Land: Tsjechië
E-mail: Veronika.Stuchlikova@bnzlin.cz
Telefoon: +420 577551111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kntb.cz
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27660915
Postadres: J. E. Purkyně 365
Plaats: Uherské Hradiště
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
Postcode: 686 06
Land: Tsjechië
E-mail: svanyga@nemuh.cz
Telefoon: +420 724423143
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nemuh.cz
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vsetínská nemocnice, a.s.
Nationaal identificatienummer: 26871068
Postadres: Nemocniční 955
Plaats: Vsetín
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
Postcode: 755 01
Land: Tsjechië
E-mail: hajzler@nemocnice-vs.cz
Telefoon: +420 571818103
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nemocnice-vs.cz
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kroměřížská nemocnice, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27660532
Postadres: Havlíčkova 660/69
Plaats: Kroměříž
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
Postcode: 767 01
Land: Tsjechië
E-mail: zdenek.buric@nem-km.cz
Telefoon: +420 730186773
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nem-km.cz
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NOAC - Léčivé přípravky s obsahem dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban

Referentienummer: 20037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33620000 Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 - Cenová nabídka. 3. Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 4 části podle jednotlivých ATC skupin vymezených v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 196 402.54 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. Dabigatran (ATC B01AE07)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33620000 Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 - Cenová nabídka. 3. Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 4 části podle jednotlivých ATC skupin vymezených v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4. Edoxaban (ATC B01AF03)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33620000 Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 - Cenová nabídka. 3. Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 4 části podle jednotlivých ATC skupin vymezených v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. Rivaroxaban (ATC B01AF01)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33620000 Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 - Cenová nabídka. 3. Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 4 části podle jednotlivých ATC skupin vymezených v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3. Apixaban (ATC B01AF02)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33620000 Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072 Zlínský kraj
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.4 - Cenová nabídka. 3. Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 4 části podle jednotlivých ATC skupin vymezených v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 116-281251
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20037
Perceel nr.: 3
Benaming:

3. Apixaban (ATC B01AF02)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alliance Healthcare, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 14707420
Postadres: Podle Trati 624/7
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 108 00
Land: Tsjechië
E-mail: nemocnice@a-h.cz
Telefoon: +420 269567592
Internetadres: www.alliance-healthcare.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 196 402.54 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: třída Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020