Leveringen - 577596-2020

01/12/2020    S234

België-Antwerpen: Inlichtingen, bewaking, doelopsporing en verkenning/ISTAR

2020/S 234-577596

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiezone Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_23877
Postadres: Oudaan 5
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: Hanna de Bakker
E-mail: hanna.debakker@politie.antwerpen.be
Telefoon: +32 33388561
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politieantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380947
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiezone Antwerpen
Postadres: Oudaan 5
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: Willem Willemsens
E-mail: willem.willemsens@politie.antwerpen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.politieantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

De geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van het Koninkrijk België. De politiediensten van alle lidstaten van de Europese Unie

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst aankoop drone interceptiemiddel

Referentienummer: Lokale Politie Antwerpen-PZA/2019/363-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35720000 Inlichtingen, bewaking, doelopsporing en verkenning/ISTAR
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Politiezone Antwerpen wenst over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van 2 soorten drone interceptiemiddelen. de opdracht is opgedeeld in 2 percelen:

— Kinetische drone interceptiemiddel

— Jamming drone interceptiemiddel

Deze opdracht kadert in de realisatie van het door de Europese Commissie via het Internal Security Fund Police gesubsidieerde project Skyfall.

Het betreft een gezamenlijke aankoop met volgende deelnemers:

— De geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van het koninkrijk België,

— De politiediensten van alle lidstaten van de Europese Unie. Dit in het kader van de uitvoering van het EU project Skyfall.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 997 893.05 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kinetische drone interceptiemiddel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35721000 Elektronisch inlichtingensysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kinetische Drone interceptiemiddel

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoudscontract / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Leveringstermijn in kalenderdagen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Waarborgtermijn / Weging: 5
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Perceel 1 en 2: opleiding zoals beschreven onder III.1 en III.2

Perceel 1: Refurbishment van het projectiel zoals beschreven onder III.2.3

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EU project Skyfall.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jamming drone interceptiemiddel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35721000 Elektronisch inlichtingensysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jamming Drone interceptiemiddel

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoudscontract / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Leveringstermijn in kalenderdagen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Waarborgtermijn / Weging: 5
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Perceel 1 en 2: opleiding zoals beschreven onder III.1 en III.2

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EU project Skyfall.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 188-456853
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst aankoop drone interceptiemiddel - Perceel 1 (Kinetische drone interceptiemiddel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OpenWorks Engineering ltd
Postadres: 4B Stocksfield Hall
Plaats: Stocksfield
NUTS-code: UKC21 Northumberland
Postcode: NE43 7TN
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 740 399.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Raamovereenkomst aankoop drone interceptiemiddel - Perceel 2 (Jamming drone interceptiemiddel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Forcepro,bv
Postadres: Baarleseweg 81
Plaats: Alphen
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Postcode: 5131 BB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 142 223.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020