Leveringen - 577599-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Zaragoza: Kleine vrachtwagentjes

2020/S 234-577599

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Nationaal identificatienummer: S5011001D
Postadres: Plaza San Pedro Nolasco, 7
Plaats: Zaragoza
NUTS-code: ES243 Zaragoza
Postcode: 50071
Land: Spanje
Contactpersoon: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
E-mail: macontratacion@aragon.es
Telefoon: +34 976715591
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aragon.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BCxOOC0mFmUuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=50qE198%2F%2B8A%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adquisición de vehículos pick up para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Referentienummer: (A02029246)-1401-7111-01/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34131000 Kleine vrachtwagentjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243 Zaragoza
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de vehículos pick up para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020