Leveringen - 577601-2020

01/12/2020    S234

Italië-Catania: Diagnosesystemen

2020/S 234-577601

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda ospedaliero-universitaria policlinico «G. Rodolico — S. Marco»
Nationaal identificatienummer: 04721290874
Postadres: via Santa Sofia 78
Plaats: Catania
NUTS-code: ITG17 Catania
Postcode: 95123
Land: Italië
Contactpersoon: Maurizio Grasso
E-mail: provveditorato@ao-ve.it
Telefoon: +39 0953781724
Fax: +39 0953781727
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.policlinicovittorioemanuele.it
Adres van het kopersprofiel: http://www.policlinicovittorioemanuele.it
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: azienda del SSN
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Apparecchiature in service e relativi diagnostici per le linee diagnostiche VES, coagulazione, urine, ematologia e chimico-clinica

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124110 Diagnosesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG17 Catania
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 50/2016, propedeutica all'indizione della procedura di gara per la fornitura in service di apparecchiature e relativi diagnostici per i laboratori dell'azienda

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La consultazione di mercato si svolgerà mediante invio, da parte delle ditte interessate, di osservazioni in forma scritta alla bozza di capitolato pubblicata sul sito del committente, nonché di eventuale documentazione tecnica esplicativa a corredo, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.policlinico.unict.it, entro e non oltre il 11.12.2020.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020