Leveringen - 577602-2020

01/12/2020    S234

Finland-Kuopio: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577602

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 213-521105)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leijona Catering Oy
Nationaal identificatienummer: 2449777-9
Postadres: Viestikatu 7 b
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-70600
Land: Finland
Contactpersoon: Mika Parviainen
E-mail: hankinnat@leijonacatering.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://leijonacatering.fi/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Järjestelmä raportointiin, ennusteisiin ja budjetointiin sekä tietovaraston määrittelytyö

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on järjestelmäkokonaisuus Leijona Catering Oy:lle, joka sisältää raportointi ja ennuste-/budjetointijärjestelmät. Samalla kilpailutetaan myös tietovaraston määrittelytyö, käyttöönottoprojekti ja hankittavien järjestelmien ylläpito- ja kehittämispalvelut.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 213-521105

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuvaus hankinnasta
In plaats van:

Hankinnan kohteena on järjestelmäkokonaisuus Leijona Catering Oy:lle, joka sisältää raportointi ja ennuste-/budjetointijärjestelmät. Järjestelmäkokonaisuus näyttäytyy loppukäyttäjälle kuin järjestelmät toimisivat samassa ympäristössä. Samalla kilpailutetaan myös tietovaraston määrittelytyö, käyttöönottoprojekti ja hankittavien järjestelmien ylläpito- ja kehittämispalvelut. Tarjouspyynnön mukaisesti hankittavaa järjestelmää ja palvelua on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteessä 1. Raportoinnin nykytilaa ja käyttöönottoprojektia on kuvattu liitteessä 3.

Hankintayksikön arvioimat volyymiarviot hankittavista palveluista ja niiden määristä on esitelty hankinnan kohteen kriteereissä ja tarjouspyynnön liitteissä. Todelliset, sopimuskaudella hankittavat palvelun määrät voivat poiketa esitetyistä määristä. Leijona Catering ei voi tarkasti sitoutua esitettyihin hankintamääriin, vaan ne tulee ymmärtää tarjouksen tekoa ja hinnoittelua sekä hinnoittelun tarkistusmenettelyä helpottavina tietoina. Leijona Catering pidättää oikeuden päivittää käyttäjälisenssien määrää tämän kilpailutuksen voittaneen tarjoajan kanssa solmittavan hankintasopimuksen mukaisten ehtojen piiriin.

Sopimus on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa, ja käyttöönoton on tarkoitus edetä vaiheittain liitteessä 3 tarkemmin kuvatusti.

Te lezen:

Hankinnan kohteena on järjestelmäkokonaisuus Leijona Catering Oy:lle, joka sisältää raportointi ja ennuste-/budjetointijärjestelmät. Järjestelmäkokonaisuus näyttäytyy loppukäyttäjälle kuin järjestelmät toimisivat samassa ympäristössä. Samalla kilpailutetaan myös tietovaraston määrittelytyö, käyttöönottoprojekti ja hankittavien järjestelmien ylläpito- ja kehittämispalvelut. Tarjouspyynnön mukaisesti hankittavaa järjestelmää ja palvelua on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteessä 1. Raportoinnin nykytilaa ja käyttöönottoprojektia on kuvattu liitteessä 3.

Hankintayksikön arvioimat volyymiarviot hankittavista palveluista ja niiden määristä on esitelty hankinnan kohteen kriteereissä ja tarjouspyynnön liitteissä. Todelliset, sopimuskaudella hankittavat palvelun määrät voivat poiketa esitetyistä määristä. Leijona Catering ei voi tarkasti sitoutua esitettyihin hankintamääriin, vaan ne tulee ymmärtää tarjouksen tekoa ja hinnoittelua sekä hinnoittelun tarkistusmenettelyä helpottavina tietoina. Leijona Catering pidättää oikeuden päivittää käyttäjälisenssien määrää tämän kilpailutuksen voittaneen tarjoajan kanssa solmittavan hankintasopimuksen mukaisten ehtojen piiriin.

Sopimus on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa, ja käyttöönoton on tarkoitus edetä vaiheittain liitteessä 3 tarkemmin kuvatusti.

Hankintayksikkö jatkaa tarjouspyynnön määräaikaa mahdollistaakseen laadukkaiden tarjousten tekemisen ja kilpailun syntymisen.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
In plaats van:
Datum: 29/11/2020
Te lezen:
Datum: 13/12/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Hankintayksikkö jatkaa tarjouspyynnön määräaikaa mahdollistaakseen laadukkaiden tarjousten tekemisen ja kilpailun syntymisen.