Leveringen - 577614-2020

01/12/2020    S234

Polen-Starachowice: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 234-577614

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 215-526511)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Starachowice
Postadres: ul. Radomska 45
Plaats: Starachowice
NUTS-code: PL721 Kielecki
Postcode: 27-200
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Skwarlińska
E-mail: zamowienia@starachowice.eu
Telefoon: +41 2738275
Fax: +41 2738275
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://starachowice.eu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG”

Referentienummer: ZP.271.26.2020.SD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG w ramach projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” – 7 szt. oraz projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” – 13 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 215-526511

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 21/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: